Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zahrnutie rodičovského príspevku vyplácaného z Rakúska do vlastných príjmov manželky

Zahrnutie rodičovského príspevku vyplácaného z Rakúska do vlastných príjmov manželky

Otázka
Manžel si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku podľa § 11 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov. Zahrňuje sa do úhrnu vlastného príjmu manželky aj rodičovský príspevok vyplácaný z Rakúska, prípadne "vyrovnávacia dávka" (doplatok), ktorú doplácajú manželke zamestnanca v Rakúsku k jej rodičovskému príspevku vyplácanému na Slovensku, aby sa vyrovnala výške rodičovského príspevku v Rakúsku?

Odpoveď zo 16.2.2015
Podľa názoru MF SR dávky a príspevky poskytované slovenským občanom zo sociálneho systému iného členského štátu sa majú z hľadiska dane z príjmov posudzovať rovnako, ako sa posudzujú obdobné dávky poskytované na území SR podľa slovenských právnych noriem. Vzhľadom na uvedené, do úhrnu vlastného príjmu manželky na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, sa rodičovský príspevok vyplácaný z Rakúska nezapočíta, ak tento rodičovský príspevok je rovnakého druhu, ako sa vypláca na území SR. Rovnako sa postupuje aj v prípade vyrovnávacej dávky, ktorá predstavuje doplatok k rodičovskému príspevku vyplácanému na Slovensku, na dorovnanie sumy rodičovského príspevku vyplácaného v Rakúsku