Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Finančný prenájom > Technické zhodnotenie majetku prenajatého formou finančného prenájmu

Technické zhodnotenie majetku prenajatého formou finančného prenájmu

S účinnosťou od 1.1.2015, kedy došlo k zmene spôsobu odpisovania hmotného majetku obstaraného na základe zmluvy o finančnom prenájme, sa technické zhodnotenie už nepovažuje za iný majetok. Technické zhodnotenie vykonané na  hmotnom majetku obstaranom formou finančného prenájmu zvyšuje vstupnú cenu obstaraného hmotného majetku (resp. zostatkovú cenu hmotného majetku) a z takto zvýšenej vstupnej resp. zostatkovej ceny sa počíta ročný odpis majetku v závislosti od zaradenia majetku do príslušnej odpisovej skupiny a od spôsobu odpisovania.
Za technické zhodnotenie hmotného majetku možno považovať aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie.
 
FAQ

Otázka  – Výdavky na technické zhodnotenie majetku obstarávaného na finančný prenájom
Daňovník uzatvoril v roku 2015 s lízingovou spoločnosťou zmluvu na finančný prenájom budovy, ktorej vstupná cena bola 100 tis. eur. Túto budovu daňovník odpisuje v 5. odpisovej skupine rovnomerným odpisovaním. V roku 2022 vykonal rekonštrukciu tejto budovy v hodnote 50 tis. eur.
Ako bude daňovník postupovať pri odpisovaní tohto technického zhodnotenia v roku 2022?
 
Odpoveď
Daňovník zvýši vstupnú cenu nehnuteľnosti o sumu technického zhodnotenia a z tejto zvýšenej vstupnej ceny vypočíta ročný odpis budovy. Teda odpis budovy za rok 2022 bude 7 500 eur (150 000 : 20)