Podmienky finančného prenájmu

Finančným prenájmom od 1.1.2015 na účely zákona o dani z príjmov (§ 2 písm. s) treba rozumieť obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak
  1. vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu,
  2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1,
  3. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 5, je najmenej 60 %  doby odpisovania takéto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke  právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,
  4. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 6, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka , ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,
  5. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba, je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 6.
 

FAQ

Otázka č.1 – Minimálna doba finančného prenájmu
Zmluva o finančnom prenájme hmotného majetku odpisovaného v 1. odpisovej skupine je uzatvorená na dobu 30 mesiacov. Je obstaranie hmotného majetku na základe takejto zmluvy považované na účely zákona o dani z príjmov za finančný prenájom?
Odpoveď
Finančným prenájmom na účely zákona o dani z príjmov je obstaranie majetku na základe nájomnej zmluvy s  obou trvania nájmu najmenej 60 % doby odpisovania. V danom prípade teda ide o obstaranie majetku formou finančného prenájmu, nakoľko  sú splnené podmienky ustanovené zákonom o dani z príjmov (60 %  doby odpisovania v 1. odpisovej skupine je 28,8 mesiacov).
 
Otázka č. 2 - Minimálna doba finančného prenájmu
Zmluva o finančnom prenájme hmotného majetku odpisovaného v 2. odpisovej skupine je uzatvorená na 40 mesiacov. Je splnená podmienka finančného prenájmu?
Odpoveď
Nakoľko 60 % doby odpisovania majetku zaradeného v 2. odpisovej skupine je 43,2 mesiaca, nie je splnená podmienka finančného prenájmu.