Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Finančný prenájom > Postúpenie zmluvy o finančnom prenájme

Postúpenie zmluvy o finančnom prenájme

Od 1.1.2015 sa pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu postupuje ako pri kúpe a predaji hmotného majetku bez ohľadu na skutočnosť, či dôjde alebo nedôjde k porušeniu podmienok finančného prenájmu. Uvedené sa vzťahuje aj na nájomné zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené pred 1.1.2015.

Pôvodný nájomca postupuje ako pri predaji majetku, teda zahrnie do základu dane zostatkovú cenu majetku podľa § 19 ods. 3 písm. b) bodu 1 zákona o dani z príjmov, pričom zostatková cena taxatívne vymedzeného majetku (napr. osobného automobilu) sa uzná do daňových výdavkov len do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane, čo pri postúpení predmetu leasingu znamená u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva do výšky príjmov z odstupného. U daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, zostatkovou cenou majetku pri postúpení predmetu leasingu je suma zaplatenej istiny znížená o odpisy tohto majetku uplatnené v daňových výdavkoch.

Ak dôjde k postúpeniu predmetu leasingu, ktorým je majetok, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom iba do výšky príjmov z predaja, môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov aj odpis majetku vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov. Odpisy majetku sa vypočítavajú zo vstupnej ceny majetku, ktorou je pri nadobudnutí majetku na leasing suma istiny zvýšená o náklady súvisiace s obstaraním prenajatého majetku.

Ak daňovník uplatňuje paušálne výdavky, v sumách paušálnych výdavkov sú zahrnuté aj odpisy majetku, a aj zostatková cena majetku.


FAQ

Otázka č. 1 - Postúpenie zmluvy o finančnom prenájme na ťahač
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva obstaral ťahač formou finančného prenájmu dňa 27.2.2020, obstarávacia cena 156 000 €, doba prenájmu 60 mesiacov. Dňa 25.3.2022 došlo k postúpeniu predmetu leasingu na nového nájomcu za 50 000 eur. Pôvodný nájomca uhradil z istiny do dňa postúpenia predmetu leasingu celkom 78 000 eur a v daňových výdavkoch uplatnil odpis ťahača celkom 74 750 eur. Môže si uplatniť v roku 2022 v daňových výdavkoch odpis ťahača za 3 mesiace jeho používania a zostatkovú cenu ťahača?
 
Odpoveď
Keďže daňovník už nebude k 31.12.2022 účtovať o majetku, nakoľko ho v marci 2022 vyradil z obchodného majetku z dôvodu jeho predaja, nemôže si v daňových výdavkoch v roku 2022 uplatniť odpis ťahača, a to ani pomernú časť z ročného odpisu. Môže si uplatniť zostatkovú cenu ťahača, ktorou je suma zaplatenej istiny znížená o odpisy ťahača uplatnené v daňových výdavkoch, teda uplatní zostatkovú cenu vo výške 3 250 eur (78 000 - 74 750). 
 
Otázka č. 2 - Postúpenie zmluvy o finančnom prenájmu na osobný automobil
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva obstaral dňa 16.10.2021 formou leasingovej zmluvy osobný automobil zaradený do kódu klasifikácie produktov 29.10.2, obstarávacia cena bola 35 700 eur, doba prenájmu 42 mesiacov. Dňa 20.4.2022 došlo k postúpeniu predmetu leasingu na nového nájomcu, pričom nový nájomca zaplatil odstupné vo výške 27 000 eur. Pôvodný nájomca uhradil z obstarávacej ceny automobilu 7 650 eur a v roku 2021 uplatnil v daňových výdavkoch odpis automobilu vo výške 2 232 eur. V akej výške si môže pôvodný nájomca uplatniť v daňových výdavkov v roku 2022 odpis automobilu a zostatkovú cenu automobilu?
 
Odpoveď
Pri postúpení leasingovej zmluvy sa do daňových výdavkov uplatňuje zostatková cena automobilu, ale keďže sa jedná o osobný automobil, tak iba do výšky príjmov dosiahnutých z postúpenia. Daňovník si môže do daňových výdavkov v roku postúpenia predmetu leasingu, ktorým je osobný automobil, zahrnúť ešte pomernú časť odpisu tohto automobilu za počet celých mesiacov jeho používania, teda za 3 mesiace. Do výdavkov v roku 2022 teda zahrnie:
- odpis automobilu v sume 2 232 eur (35 700 : 4 : 12 x 3),
- zostatkovú cenu automobilu vo výške zaplatenej istiny (7 650 eur) zníženej o odpisy uplatnené vo výdavkoch v roku 2021 a 2022 (4 464 eur), čo predstavuje sumu 3 186 eur; túto zostatkovú cenu je možné uplatniť v daňových výdavkoch iba do výšky príjmov z postúpenia (27 000 eur).