Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Finančný prenájom > Odpisovanie majetku prenajatého formou finančného prenájmu

Odpisovanie majetku prenajatého formou finančného prenájmu

S účinnosťou od 1.1.2015 došlo k zrušeniu lízingového odpisovania  a tým k zjednoteniu spôsobu odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania hmotného majetku. Podľa § 26 ods. 8 zákona o dani z príjmov hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu okrem pozemkov sa odpisuje počas doby odpisovania v príslušnej odpisovej skupine, a to metódou rovnomerného alebo zrýchleného spôsobu odpisovania. Metódu zrýchleného odpisovania možno použiť iba na majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 alebo 3. Tento majetok sa na daňové účely odpisuje do výšky vstupnej ceny ustanovenej podľa § 25 zákona o dani z príjmov, ktorou je suma istiny zvýšená o náklady súvisiace s obstaraním prenajatého majetku, pričom sa zohľadní postup podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov u osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Súčasťou obstarávacej ceny nie je daň z pridanej hodnoty (§ 25 ods. 6 zákona o dani z príjmov).

Postup platný od 1.1.2015 sa podľa § 52zd ods. 1 zákona o dani z príjmov vzťahuje aj na zmluvy o finančnom prenájme uzavreté od 1.1.2004 do 31.12.2014.

 
FAQ

Otázka č. 1 -  Určenie vstupnej ceny majetku nadobudnutého na základe zmluvy o finančnom prenájme
Daňovník uzatvoril s lízingovou spoločnosťou zmluvu o finančnom prenájme osobného automobilu s obstarávacou cenou 24 080 eur. Zaplatil poplatok za uzatvorenie zmluvy 300 eur a súčasne sa dohodol, že kúpna cena po skončení nájmu, za ktorú prejde vlastnícke právo na nájomcu je 100 eur. Čo možno zahrnúť do vstupnej ceny automobilu na účely jeho odpisovania?
 
Odpoveď
Vstupnú cenu na účely odpisovania majetku tvorí:
- obstarávacia cena osobného automobilu v sume 24 080 eur
- poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy v sume 300 eur
- kúpna cena po skončení nájmu v sume 100 eur
t.j.,  suma 24 480 eur.
Do vstupnej ceny nevstupuje daň z pridanej hodnoty, ani úroky platené lízingovej spoločnosti.
 
 
Otázka č. 2 - Spôsob výpočtu odpisov majetku nadobudnutého na základe zmluvy o finančnom prenájme
Daňovník uzatvoril s lízingovou spoločnosťou v júni 2022 zmluvu o finančnom prenájme osobného automobilu odpisovaného v 1. odpisovej skupine. Automobil bol nájomcovi poskytnutý v stave spôsobilom na používanie dňa 15. júna 2022. Dohodnutá doba prenájmu je 36 mesiacov a vstupná cena automobilu je 24 480 eur. Ako bude daňovník postupovať pri odpisovaní tohto majetku?

 
Odpoveď
Nájomca bude odpisovať osobný automobil zaradený v 1. odpisovej skupine s dobou odpisovania 4 roky bez ohľadu na dohodnutú dobu prenájmu. Keďže v 1. odpisovej skupine možno uplatniť iba rovnomerný spôsob odpisovania, ročný odpis sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania ustanovenej pre 1. odpisovú skupinu.

Výpočet daňových odpisov bude nasledovný:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok            Spôsob výpočtu                                    Ročný odpis v €            Zostatková cena v €
                                                                      uplatnený    neuplatnený 
____________________________________________________________________________
2022          [(24 480 : 4) : 12] x 7                      3 570            2 550                      20 910
2023            24 480 : 4                                     6 120               -                           14 790
2024            24 480 : 4                                     6 120               -                             8 670
2025            24 480 : 4                                     6 120               -                             2  550
2026            neuplatnený odpis                        2 550               -                                 -
___________________________________________________________________________
Spolu                                                              24 480                                                 0