Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Služby podliehajúce povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient - lekári

Služby podliehajúce povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient - lekári

Otázka č. 1 - povinnosť používania pokladnice e-kasa klient
Je povinný lekár evidovať prijaté tržby v hotovosti za poskytnutú zdravotnú službu v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Zdravotná starostlivosť je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/ 2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len " zákon o ERP"), preto táto služba podlieha povinnosti používania pokladnice e-kasa klient. To znamená, že lekár je povinný bez zbytočného odkladu evidovať prijatú tržbu v hotovosti v pokladnici e-kasa klient a odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad s uvedenými náležitosťami podľa zákona o ERP.

 

Otázka č. 2 – prijatie platby bezhotovostne
Je lekár povinný používať pokladnicu e-kasa klient, pokiaľ neprijíma platby v hotovosti?
Odpoveď
Ak lekár prijíma tržby bezhotovostne (napr. prevodom na účet, poštovou poukážkou), povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient mu nevzniká. 

 

Príklad č. 3 – lekár vykoná službu bez prijatia tržby (pacient nezaplatí)
Má povinnosť lekár vyhotoviť pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient, ak ošetrí pacienta, ktorý mu však nezaplatí?
Odpoveď
Ak lekár tržbu neprevezme, nemá dôvod (povinnosť) vyhotoviť pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient.