Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Služby podliehajúce povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient - taxikári

Služby podliehajúce povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient - taxikári

Otázka č. 1 - evidovanie celkovej sumy do VRP
Môže taxikár, ktorý vydá zákazníkovi doklad z taxametra, zaevidovať celkovú sumu zaplatenej ceny (tržbu) do VRP až na konci pracovnej zmeny?
Odpoveď
Nemôže, zaevidovanie tržby vo VRP je taxikár povinný vykonať následne po každom prijatí tržby. Nie je možné sumu platenej ceny zaevidovať vo VRP neskôr, napr. po skončení zmeny.

 

Otázka č. 2 - výpadok internetového pripojenie pri nahrávaní celkovej sumy do VRP
Čo v prípade,ak pri nahrávaní celkovej sumy zaplatenej ceny (tržby) do VRP, taxikárovi vypadne internetové pripojenie a tržbu sa mu nepodarí  nahrať do VRP?
Odpoveď
V prípade, ak pri zaevidovaní tržby do VRP vypadne internetové spojenie, je taxikár povinný vyhotoviť paragón a tento spolu s potvrdením z taxametra odovzdať zákazníkovi. Údaje z vyhotovených paragónov je povinný taxikár zaevidovať do VRP najneskôr do 10 kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka VRP obnovená.

 

Príklad č. 3 - prijatie platby v hotovosti do pokladnice e-kasa klient bez taxametra
Je povinný taxikár odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient za príjem tržieb v hotovosti?
Odpoveď
Podnikateľ poskytujúci taxislužbu, nie je pri použití pokladnice e-kasa klient povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva alebo posiela potvrdenie o zaplatenom cestovnom v zmysle § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, podnikateľ v pokladnici e-kasa klient zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny.

 

Príklad č. 4 - prijatie platby v hotovosti v zahraničí
Podnikateľ vykonávajúci osobnú prepravu neprijíma tržbu na území Slovenska v hotovosti, je povinný používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Podnikateľ (taxikár) vykonávajúci osobnú prepravu nie je povinný používať pokladnicu e-kasa klient, ak prijíma tržbu v zahraničí, prípadne tržbu neprijíma v hotovosti, ale bezhotovostne, t. j. ak zákazník za poskytnutú službu zaplatí poštovým poukazom alebo prevodom na bankový účet taxikára.

 

Príklad č. 5 - prístupy do VRP s viacerými zamestnancami
Pri prevádzke taxislužby má mať podnikateľ (prevádzkovateľ taxislužby) s viacerými zamestnancami vytvorených toľko VRP prístupov, koľko má áut, alebo stačí, ak bude mať jeden prístup do VRP, ktorý budú súčasne používať všetci zamestnanci spoločne?
Odpoveď
Ak ide o podnikateľa, ktorý poskytuje taxislužbu prostredníctvom zamestnancov, každý zamestnanec (vodič) prijímajúci tržbu v hotovosti je povinný mať VRP, v rámci ktorej je povinný prijatú tržbu zaevidovať vo VRP (k počtu používaných vozidiel v rovnakom čase musí byť rovnaký počet VRP - prístupov).

 

Príklad č. 6 – porucha taxametra pri používaní VRP
Taxikár poskytujúci taxislužbu odovzdáva doklady z taxametra zákazníkovi a celkovú sumu platenej ceny nahráva do VRP. Ako má taxikár postupovať, ak doklad z taxametra nevydá zákazníkovi, pretože sa zasekne doklad v taxametre, resp. taxameter sa pri tlačení dokladu pokazí?
Odpoveď
Z dôvodu poruchy taxametra, má taxikár povinnosť vydať zákazníkovi doklad o poskytnutí služby (príjmový doklad).