Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Služby podliehajúce povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient

Služby podliehajúce povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient

Službou v zmysle § 2 písm. ab) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len " zákon o ERP") sa rozumie služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej len "ŠKEČ") uvedená v prílohe č. 1 tohto zákona. 

 

Otázka č. 1 – oprava fotoaparátov
Ak na základe oprávnenia na podnikanie fyzická osoba opravuje fotoaparáty, vzniká jej pri tejto činnosti povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient patrí aj oprava spotrebnej elektroniky, podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 95.21 - Oprava spotrebnej elektroniky.
Ak ide o opravy fotoaparátov pre domácnosti, táto činnosť patrí do kódu 95.21, preto  tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby podliehajú povinnosti evidencie v pokladnici e-kasa klient.
Pokiaľ. ale ide o opravu profesionálnych fotografických prístrojov, táto  služba spadá  pod kód 33.12 - Oprava strojov, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v pokladnici e-kasa klient.
 
Otázka č. 2 -  prevádzka auto-umyvárne
Podnikateľ prevádzkuje auto-umyváreň. Podlieha poskytovanie tejto služby povinnosti evidencie prijatých tržieb v hotovosti v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient patrí aj oprava a údržba motorových vozidiel, ktorá je podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 45.20 - Oprava a údržba motorových vozidiel.
Nakoľko pod uvedeným kódom je aj umývanie vozidiel, podnikateľ pri prevádzkovaní auto-umyvárne je povinný prijaté tržby v hotovosti evidovať v pokladnici e-kasa klient.

Otázka č. 3 – donáška jedla
Som podnikateľom, ktorý prevádzkuje reštauráciu, čo  zahŕňa poskytovanie jedál zákazníkom s obsluhou, keď sedia alebo samoobslužným výberom z vystavených jedál. Ide o konzumáciu pripravených  jedál  v zariadeniach, alebo si ich zoberú so sebou,  alebo ide o donášku domov. Som povinný evidovať prijaté tržby prostredníctvom pokladnice e-kasa klient, pri výkone donáškovej služby mnou pripraveného jedla?
Odpoveď
Podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností  trieda 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál zahŕňa poskytovanie jedál zákazníkom s obsluhou, keď sedia alebo samoobslužným výberom z vystavených jedál konzumujú pripravené jedlá v zariadeniach, alebo si ich zoberú so sebou alebo ide o donášku domov. Táto trieda zahŕňa aj prípravu a podávanie jedál na okamžitú konzumáciu z pojazdných vozidiel alebo nepojazdných vozíkov a vozov. 

Služba 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP.

Preto ak podnikateľ, ktorý jedlo na priamu konzumáciu pripravuje a zároveň vykonáva aj jeho donášku na adresu určenú zákazníkom, pri odovzdaní jedla prijme platbu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, je povinný tržbu zaevidovať v pokladnici e-kasa klient.