Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - lekári

Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - lekári

Otázka č. 1 - povinnosť používania pokladnice e-kasa klient (ďalej len "PEKK")
Je povinný lekár evidovať prijaté tržby v hotovosti za poskytnutú zdravotnú službu v PEKK?
Odpoveď
Zdravotná starostlivosť je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP, preto táto služba podlieha povinnosti používania PEKK. To znamená, že lekár je povinný bez zbytočného odkladu evidovať prijatú tržbu v hotovosti v PEKK a odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad s uvedenými náležitosťami podľa zákona o ERP.

Otázka č. 2 – prijatie platby bezhotovostne
Je lekár povinný používať PEKK, pokiaľ neprijíma platby v hotovosti?
Odpoveď
Lekár sa môže rozhodnúť ako formou bude prijímať tržby. To znamená, že sa môže rozhodnúť tak pre prijímanie tržby v hotovosti alebo bezhotovostne (prevodom na účet alebo poštovou poukážkou). Ak lekár prijíma tržby bezhotovostne, povinnosť používať PEKK mu nevzniká, avšak skutočnosť, že používa PEKK, nevylučuje možnosť prijímania tržby aj bezhotovostne (napr. poštovou poukážkou).

Otázka č. 3 – lekár vykoná službu bez prijatia tržby (pacient nezaplatí)
Má povinnosť lekár vyhotoviť pokladničný doklad z PEKK, ak ošetrí pacienta, ktorý mu však nezaplatí?
Odpoveď
Podnikateľ je povinný zaevidovať prijatú tržbu do PEKK a odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad. Na základe uvedeného, ak lekár tržbu neprevezme, nemá dôvod (povinnosť) vyhotoviť pokladničný doklad z PEKK.

Otázka č. 4 – postup pri prijatí platby v hotovosti a bezhotovostne
Lekár poskytol službu - výkon preventívnej prehliadky dňa 1.7., za ktorú požaduje úhradu od pacienta. Aký je postup pri úhrade v hotovosti a pri úhrade bezhotovostne?
Odpoveď
Pri úhrade v hotovosti – tržbu v hotovosti zaeviduje dňa 1.7. v PEKK, pričom už žiadny iný účtovný doklad nevystavuje.
Pri úhrade bezhotovostne – dňa 1.7. vystaví účtovný doklad, napr. faktúru s náležitosťami zákona o účtovníctve. Ak úhradu požaduje uhradiť poštovou poukážkou, odovzdá pacientovi poštovú poukážku aj s účtovným dokladom – faktúrou.