Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Oprava nesprávne priznaného daňového bonusu v prospech zamestnanca > Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi - oprava priznaného DB v nižšej sume v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo po jeho skončení

Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi - oprava priznaného DB v nižšej sume v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo po jeho skončení

Oprava nesprávne priznaného daňového bonusu v prospech zamestnanca

Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi
  • Ak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi za zdaňovacie obdobie daňový bonus v nižšej sume, ako bol povinný, vráti zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu, ak neuplynuli tri roky od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom rozdiel vznikol, ak suma rozdielu nebola zamestnancovi vyplatená na základe vykonaného ročného zúčtovania alebo podaného daňového priznania.
  • Ak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v bežnom zdaňovacom období daňový bonus v nižšej sume, ako bol povinný, vráti zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu v nasledujúcom kalendárnom mesiaci najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak mu do tohto termínu nebolo vykonané ročné zúčtovanie alebo nepodal daňové priznanie.

 

FAQ

Otázka  – Priznanie daňového bonusu počas zdaňovacieho obdobia alebo po jeho skončení
Na začiatku školského roka mi zamestnankyňa predložila doklad o návšteve školy svojho syna na vysokej škole v ČR len za 1. semester, to je do 31.1.2022. Za február, marec a apríl 2022 som jej daňový bonus neuplatnila, pretože som nemala potvrdenie o návšteve školy v ďalšom semestri. Teraz v máji, po spracovaní miezd za apríl (ale tieto mzdy ešte nie sú vyplatené) mi poslala potvrdenie o návšteve školy. Môžem jej túto opravu zúčtovať v mzdách za máj, jún a júl alebo iba po skončení roka v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní? Má zamestnankyňa nárok na daňový bonus aj za mesiac apríl?
Odpoveď
Nejde o opravu nesprávne priznaného daňového bonusu. Ak nárok na daňový bonus nie je preukázaný v priebehu zdaňovacieho obdobia včas, to znamená na začiatku kalendárneho mesiaca, nárok  (za daňový bonus nevyplatený za mesiace do nepreukázania nároku), môže byť daňovníkovi – zamestnancovi priznaný dodatočne pri vykonaní ročného zúčtovania (ak ho preukáže), alebo si ho uplatní daňovník v daňovom priznaní.

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu sa v priebehu zdaňovacieho obdobia posudzujú vždy na začiatku kalendárneho mesiaca, t.j. zo strany daňovníka –zamestnanca, preukázanie nároku na daňový bonus príslušnými dokladmi. Keďže doklady boli predložené v máji 2022, zamestnávateľ môže v priebehu roka prihliadnuť na daňový bonus (priznať a vyplatiť) od mesiaca jún 2022, ak sú všetky zákonné podmienky splnené súčasne.