Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Doklady ORP/VRP > NEPLATNÝ DOKLAD v pokladnici e-kasa klient

NEPLATNÝ DOKLAD v pokladnici e-kasa klient

Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“:
     
 a) pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,
 b) pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po jej oprave,
 c) v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient,
 d) v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby; toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne.
 
NEPLATNÝ DOKLAD musí obsahovať v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“.
 
Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržby pokladnicu e-kasa klient, je povinný evidovať doklad označený slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" v systéme e-kasa.
 

Otázka č. 1 - vyhotovenie neplatného dokladu po oprave ORP/VRP
Po vykonaní opravy ORP/VRP chce podnikateľ vyskúšať iba jej funkčnosť, ako aj správnosť vyhotovenia pokladničných dokladov. Akým spôsobom to môže vykonať?   
Odpoveď
Pred prvým zaevidovaním prijatej tržby, funkčnosť opravenej ORP/VRP podnikateľ odskúša  prostredníctvom vyhotovenia neplatného dokladu. Vyhotovené neplatné doklady neovplyvňujú výšku tržby.
 
 
Otázka č. 2 - archivácia neplatného dokladu
Má podnikateľ povinnosť archivovať doklady s označením „NEPLATNÝ DOKLAD“ , ak áno, tak v akej lehote?
Odpoveď
Podnikateľ používajúci pokladnicu e-kasa klient nie je povinný doklad označený slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" vytlačiť. Ak, ale podnikateľ z pokladnice e-kasa klient doklady označené slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" vytlačí, má povinnosť  doklady označené slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" archivovať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.    
 

Otázka č. 3 - náležitosti dokladu s označením "NEPLATNÝ DOKLAD"
Aké náležitosti, resp. aké údaje musí obsahovať doklad?
Odpoveď
Neplatný doklad obsahuje najmenej tieto údaje:

           •    identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    dátum a čas vyhotovenia,
•    označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•    cenu tovaru alebo cenu služby,
•    obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
•   základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•   sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•   výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•   zaokrúhlenie ceny,
•   celkovú sumu platenej ceny,
•   ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu,
•   daňové identifikačné číslo,
•   kód pokladnice e-kasa klient,
•   poradové číslo,
•   unikátny identifikátor dokladu,
•   overovací kód podnikateľa,
•   identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené.