Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Doklady ORP/VRP > Pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient

Pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v pokladnici e-kasa klient, iný doklad vyhotovený  pokladnicou e-kasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúcim súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí. Na účely zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, ktorým je adresa elektronickej pošty kupujúceho.
 
Otázka č. 1 - Pokladničný doklad a jeho náležitosti
Aké náležitosti musí mať pokladničný doklad?
Odpoveď:
Pokladničný doklad obsahuje najmenej tieto údaje:
•    kód pokladnice e-kasa klient,
•    daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    unikátny identifikátor dokladu,
•    čitateľný QR kód,
•    poradové číslo,
•    identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené,
•    dátum a čas vyhotovenia,
•    označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•    cenu tovaru alebo cenu služby,
•    obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
•    základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•    sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•    výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•    zaokrúhlenie ceny,
•   celkovú sumu platenej ceny,
•   overovací kód podnikateľa,
•   unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby,
•   ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu,
•   pri vrátení tovaru alebo pri oprave evidovanej položky v pokladnici e-kasa klient musí pokladničný doklad obsahovať aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu.
 
 
Otázka č. 2 - zaslanie pokladničného dokladu elektronicky
Podnikateľ odovzdal zákazníkovi (odberateľovi) pokladničný doklad a môže ho zároveň zákazníkovi zaslať aj elektronicky? 
Odpoveď
NIE nemôže. Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúcim súhlasí, a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí. Na účely zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, ktorým je adresa elektronickej pošty kupujúceho.
 
 
Otázka č. 3 - kópia pokladničného dokladu
Ak kupujúci stratil originál pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient, môže mu podnikateľ (predávajúci) na základe jeho žiadosti odovzdať kópiu pokladničného dokladu? 
Odpoveď
NIE nemôže. Podnikateľ je oprávnený vydať kupujúcemu iba jeden originál pokladničného dokladu, a to len po prijatí tržby za predaný tovar alebo za poskytnutú službu. Iný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient o prijatí tržby, napr. kópiu pokladničného dokladu, nesmie podnikateľ kupujúcemu odovzdať. Uvedené platí aj v prípade, keď sa kupujúci dožaduje vyhotovenia náhradného dokladu o zaplatení z dôvodu straty vydaného pokladničného dokladu.