Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Doklady ORP/VRP > Pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient pri úhrade faktúry alebo jej časti

Pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient pri úhrade faktúry alebo jej časti

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad, okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v pokladnici e-kasa klient aj pri úhrade faktúry alebo jej časti v hotovosti.
 

Otázka č. 1 – Pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient pri úhrade faktúry
Pri predaji tovaru je vystavená faktúra, ktorá je uhradená klientom v hotovosti. Aké náležitosti musí mať pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient v takomto prípade?
Odpoveď
Ak odberateľ uhradí faktúru v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, predávajúci podnikateľ je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v pokladnici e-kasa klient. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient ak ide o úradu faktúry alebo jej časti, obsahuje najmenej údaje: 
 
            •    identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
•    obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
•    zaokrúhlenie ceny,
•    celkovú sumu platenej ceny,
•    ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu,
•    daňové identifikačné číslo,
•    kód pokladnice e-kasa klient,
•    identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené,
•    poradové číslo,
•    unikátny identifikátor dokladu,
•    čitateľný QR kód,
•    overovací kód podnikateľa, môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej služby a číslo faktúry.