Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Doklady ORP/VRP > VKLAD a VÝBER v pokladnici e-kasa klient

VKLAD a VÝBER v pokladnici e-kasa klient

Ak ide o doklad označený slovom "VKLAD" a "VÝBER", podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pokladnica e-kasa klient zasielala do systému e-kasa údaje:

•    identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    dátum a čas vyhotovenia,
•    obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je  odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
•    daňové identifikačné číslo,
•    kód pokladnice e-kasa klient,
•    identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené,
•    poradové číslo,
•    unikátny identifikátor dokladu,
•    overovací kód podnikateľa,
•   sumu vkladu alebo sumu výberu hotovosti
 
 
Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v pokladnici e-kasa klient, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“.
 
Otázka č. 1
Podnikateľ v pokladnici e-kasa klient eviduje tržby prijaté v hotovosti z predaja tovaru a poskytnutých služieb. Je podnikateľ povinný každý deň v pokladnici e-kasa klient vykonávať aj vklad?
Odpoveď
Doklad s označením „VKLAD“ je podnikateľ povinný vyhotoviť iba v prípade, ak sa v daný deň rozhodne vložiť hotovosť okrem tržby do pokladnice e-kasa klient.
Keďže podnikateľ v pokladnici e-kasa klient eviduje len prijaté tržby a vklad neuskutočnil, podnikateľ nemá povinnosť vyhotovovať doklad s označením „VKLAD“.
Zákon o ERP podnikateľovi  neukladá povinnosť každý deň do pokladnici e-kasa klient vkladať hotovosť.        
 
Otázka č. 2
Má podnikateľ povinnosť archivovať doklady s označením „VKLAD“ a ak áno, tak v akej lehote?
Odpoveď
Doklad  označený slovom „VKLAD“  vyhotovený pokladnicou e-kasa klient odporúčame podnikateľovi uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.    
 
Ak podnikateľ vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, je povinný zaevidovať výber hotovosti v systéme e-kasa a vyhotoviť doklad označený slovom "VÝBER".
 

Otázka č. 3
Je podnikateľ povinný robiť výber hotovosti v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
ÁNO v prípade, keď podnikateľ vyberá z pokladnice e-kasa klient hotovosť. Je na samotnom podnikateľovi ako často  bude robiť výber z pokladnice. Podstatné je, aby zostatok v pokladnici e-kasa klient sedel s reálnym stavom v pokladnici. Ak podnikateľ nechce mať veľký zostatok v pokladnici (za prijatie tržby v hotovosti) môže si zostatok vybrať. Ak sa do zostatku v rámci pokladnice kumuluje aj platba kartou, tak odporúčame aj z platby kartou robiť výber kvôli prehľadnosti zostatku.


Otázka č. 4
Je podnikateľ povinný robiť výber v prípade tržieb prijatých od kupujúcich prostredníctvom platobných kariet?
Odpoveď
Ak sa do zostatku v rámci pokladnice kumulujú tržby prijaté prostredníctvom platobných kariet, tak odporúčame robiť výbery aj na platby kartou kvôli prehľadnosti zostatku. Rovnako to platí aj pri platbe poukážkou.