Úvod > DPH > Súhrnný výkaz > Čo sa uvádza, neuvádza do súhrnného výkazu

Čo sa uvádza, neuvádza do súhrnného výkazu

Otázka č. 1 –  Dobropis a súhrnný výkaz
Platiteľ dane dodal v januári 2019 tovar pre talianskeho podnikateľa identifikovaného pre daň v Taliansku  v hodnote 15 000 eur. Súhrnný výkaz podáva mesačne. Taliansky podnikateľ reklamoval časť dodaného tovaru v mesiaci marec, na základe čoho tuzemský platiteľ dane vystavil aj doručil v marci dobropis a znížil dodávku o 2 000 eur. Má platiteľ  dane uviesť  opravu základu dane do riadneho súhrnného výkazu alebo dodatočného?
Odpoveď
Ak platiteľ dane alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH opravuje základ dane podľa § 25 zákona o DPH, je povinná opraviť údaje uvedené v súhrnnom výkaze a to za obdobie, v ktorom bola oprava základu dane oznámená nadobúdateľovi tovaru alebo príjemcovi služby. To znamená, že tuzemský platiteľ dane opravu základu dane uvedie v riadnom súhrnnom výkaze za obdobie marec tak, že uvedie IČ DPH talianskeho podnikateľa a sumu, o ktorú sa základ dane opravuje -2 000 eur.

Otázka č. 2 –  Stavebné práce na nehnuteľnosti v Česku a súhrnný výkaz
Slovenská spoločnosť – platiteľ dane,  vykonáva pre českú zdaniteľnú osobu pokrývačské práce na stavbe v Česku. Slovenský platiteľ fakturuje túto službu českému odberateľovi s DPH alebo bez DPH? Uvádza to v súhrnnom výkaze?
Odpoveď
Pri pokrývačských prácach sa miesto dodania  určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, to znamená, že miesto dodania služby je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, v danom prípade je to Česko. Vykonané pokrývačské práce nie sú predmetom dane v tuzemsku podľa § 2 zákona o DPH, slovenský platiteľ dane takéto dodanie neuvádza v súhrnnom výkaze a mal by sa informovať v Česku ohľadne svojich daňových a registračných povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v Česku.

Otázka č. 3 – Daňová povinnosť z prijatej platby a súhrnný výkaz
Slovenská reklamná spoločnosť  (platiteľ dane) poskytuje dodanie reklamy podnikateľovi so sídlom v Česku. Slovenská spoločnosť prijala platbu pred dodaním reklamnej služby. Má povinnosť uviesť prijatie platby od českého odberateľa do súhrnného výkazu.
Odpoveď
Ak je platba prijatá pred dodaním služby, u ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby v zmysle § 19 ods. 4 zákona o DPH. Do súhrnného výkazu sa uvádza  prijatie platby za obdobie, v ktorom bola platba prijatá.

Otázka č. 4 – Dodanie tovaru prvým odberateľom druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu a uvedenie v súhrnnom výkaze
Slovenský podnikateľ  (platiteľ dane v tuzemsku) sa dohodol s českým odberateľom (platiteľ dane v Česku) o dodávke severského stavebného dreva.  Slovenský platiteľ tento tovar nemá, ale vie, že ho má jeho obchodný partner v Poľsku, ktorý je registrovaný pre DPH v Poľsku. Slovenský platiteľ si objednal materiál v Poľsku pod svojim identifikačným číslom pre DPH, s tým, že požiadal poľského dodávateľa o dodanie materiálu priamo českému odberateľovi. Ako postupuje pri tomto zdaniteľnom obchode slovenský platiteľ dane? Bude uvádzať dodanie v súhrnnom výkaze? 
Odpoveď
Dodanie spĺňa všetky podmienky trojstranného obchodu. Slovenský dodávateľ je prvým odberateľom a dodanie tovaru druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu  uvádza v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť z dodania tovaru. Keďže druhý odberateľ (český podnikateľ) nie je nadobúdateľom tovaru z iného členského štátu, ale osobou povinnou platiť daň namiesto prvého odberateľa, v zmysle zákona o DPH daňová povinnosť mu vzniká dňom, keď nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Slovenský podnikateľ v súhrnnom výkaze, ktorý podá za obdobie, v ktorom dodal tovar druhému odberateľovi, uvedie IČ DPH podnikateľa z Českej republiky, hodnotu dodávky tovaru oslobodenú od dane a kód trojstranného obchodu „1“.

Otázka č. 5 – Dodanie tovaru s montážou na stavbu v Holandsku a súhrnný výkaz
Slovenský podnikateľ  (platiteľ dane v tuzemsku) dodáva na stavbu v Holandsku drevené okná, ktoré tu aj namontuje. Objednávateľom tovaru s montážou je česká spoločnosť. Vzniká slovenskému platiteľovi povinnosť zdaňovať dodanie tovaru s montážou v tuzemsku, prípadne má podať súhrnný výkaz?
Odpoveď
Ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miestom dodania tovaru miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný (§ 13 ods.1 písm. b) zákona o DPH). Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, keď dodávateľ dodáva tovar spolu s montážou alebo inštaláciou. To znamená, ak slovenský podnikateľ dodáva a montuje okná na stavbe v Holandsku, miesto dodania je Holandsko a dodanie nie je predmetom dane v tuzemsku. Neuvádza sa  ani v súhrnnom výkaze. Slovenský podnikateľ by sa mal informovať v Holandsku ohľadne svojich daňových a registračných povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľného obchodu v tomto členskom štáte.