Úvod > DPH > Súhrnný výkaz > Kto podáva súhrnný výkaz

Kto podáva súhrnný výkaz

Otázka č. 1 – Podnikateľ neregistrovaný pre DPH dodal tovar do Nemecka
Fyzická osoba – podnikateľ, nie je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty, v mesiaci december 2023 dodal tovar v hodnote 5 000 eur spoločnosti do Nemecka. Musí táto podnikajúca fyzická osoba podať súhrnný výkaz?
Odpoveď
Z dôvodu, že táto fyzická osoba nie je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty, ani nebola povinná doteraz sa registrovať podľa zákona o DPH, nie je povinná podať súhrnný výkaz z dôvodu, že dodala tovar spoločnosti do Nemecka.

Otázka č. 2 – Dodávateľ služby do iného členského štátu
Tuzemský podnikateľ, platiteľ dane, poskytol prekladateľskú službu rakúskemu podnikateľovi identifikovanému pre daň v Rakúsku, ktorý si túto službu objednal pod svojim IČ DPH.  Uvádza tuzemský platiteľ toto dodanie služby v súhrnnom výkaze?
Odpoveď
Miesto dodania prekladateľskej služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, čo je v danom prípade v Rakúsku. Tuzemský platiteľ dane fakturuje službu bez dane, pretože osobou povinnou platiť daň v Rakúsku je rakúsky podnikateľ. Dodanie služby uvádza platiteľ dane v I. časti súhrnného výkazu.

Otázka č. 3 – Zahraničná osoba registrovaná v tuzemsku a súhrnný výkaz
Český podnikateľ registrovaný podľa § 5 zákona o DPH v tuzemsku, dodáva tovar podnikateľovi - platiteľovi dane do Maďarska. Je povinný tento obchod uviesť do súhrnného výkazu?
Odpoveď
Dodanie tovaru, ktorý si objednal maďarský podnikateľ pod maďarským IČ DPH a ktorého preprava skončí v Maďarsku, uvedie český podnikateľ v I. časti súhrnného výkazu, ako aj v daňovom priznaní k DPH.

Otázka č. 4 – Právny nástupca zaniknutej spoločnosti a súhrnný výkaz
Ak spoločnosť (kvartálny platiteľ DPH) zaniká bez likvidácie k 30.6.2023, daňové priznanie k DPH podáva právny nástupca. Podáva jedno daňové priznanie spoločné za obe zlučujúce sa spoločnosti, pod IČ DPH právneho nástupcu. Platí to aj pre podanie súhrnného výkazu?
Odpoveď
Rovnako ako pre daňové priznanie aj pre súhrnný výkaz a kontrolný výkaz platí, že za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zlúčeniu spoločností bez likvidácie, podáva za obe spoločnosti (zaniknutú a aj nástupnícku) nástupnícka spoločnosť.

Otázka č. 5 – Dodanie služby do iného členského štátu oslobodenej od dane
Slovenská obchodná spoločnosť – platiteľ dane, predala časť svojho obchodného podielu obchodnej spoločnosti do Francúzska. Je povinná uviesť predaj obchodného podielu do súhrnného výkazu?
Odpoveď
Predaj obchodného podielu je finančná služba, pri ktorej sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, čo je v danom prípade Francúzsko. Predaj obchodného podielu ako finančná služba je v tuzemsku oslobodená v zmysle § 39 zákona o DPH.  Platiteľ dane si potrebuje overiť, či táto finančná služba je oslobodená od dane aj v členskom štáte, kde je miesto dodania. Ak je aj v danom členskom štáte oslobodená od dane, potom takéto dodanie služby tuzemský platiteľ neuvádza do súhrnného výkazu.