Úvod > DPH > Súhrnný výkaz > Kedy sa podáva riadny súhrnný výkaz

Kedy sa podáva riadny súhrnný výkaz

Otázka č. 1 – Dodanie tovaru  do iného členského štátu a súhrnný výkaz
Tuzemský podnikateľ (platiteľ dane) dodal v máji tovar rakúskemu podnikateľovi do Grazu v hodnote 65 000 eur. V máji aj vystavil faktúru o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH. Kedy uvádza  slovenský platiteľ dodanie tovaru v súhrnnom výkaze?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane podá súhrnný výkaz za mesiac máj, kedy vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH vystavením faktúry.

Otázka č. 2 – Dodanie služby do iného členského štátu a súhrnný výkaz
Tuzemský podnikateľ, registrovaný od februára ako dodávateľ služby podľa § 7a zákona o DPH, dodal vo februári prepravu tovaru maďarskému podnikateľovi v hodnote 28 000 eur a súčasne prenajal  na 10 dní súkromnej osobe v Taliansku nákladné motorové vozidlo v sume 2 000 eur. Aké povinnosti má v tuzemsku dodávateľ služieb do iného členského štátu  z týchto zdaniteľných plnení?
Odpoveď
Slovenský prepravca dodal prepravu tovaru, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. V danom prípade je to Maďarsko. Pri službe prenájmu motorového vozidla, kde sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 2 zákona o DPH,  je miesto dodania v Taliansku. Prepravca je registrovaný ako dodávateľ služby - § 7a zákona o DPH, podáva súhrnný výkaz za I. štvrťrok, v ktorom uvádza iba hodnotu prepravy tovaru dodanej maďarskému podnikateľovi. Služba prenájom motorového vozidla sa neuvádza v súhrnnom výkaze. O ďalších povinnostiach daňových a registračných by sa mal tuzemský podnikateľ informovať v členských štátoch, kde je miesto dodania služieb.