Úvod > DPH > Súhrnný výkaz > Kedy sa podáva opravný a kedy dodatočný súhrnný výkaz

Kedy sa podáva opravný a kedy dodatočný súhrnný výkaz

Otázka č. 1 – Kedy sa podáva opravný súhrnný výkaz
Spoločnosť obchodujúca so strojárskym tovarom dodala v mesiaci január 2024 tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH poľskému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Poľsku v hodnote 52 000 eur a rakúskemu podnikateľovi identifikovanému pre daň v Rakúsku v hodnote 5 000 eur. Súhrnný výkaz za mesiac január 2024 podala 10.2.2024, kde uviedla chybne hodnotu dodaného tovaru poľskému podnikateľovi, namiesto 52 000 eur uviedla 12 000 eur. Chybu účtovníčka zistila na druhý deň po podaní. Ako má opraviť chybne uvedenú hodnotu?
Odpoveď
Ak platiteľ dane zistil chybu v súhrnnom výkaze ešte do lehoty na podanie súhrnného výkazu, podá opravný súhrnný výkaz, v ktorom je potrebné uviesť obe dodania tovarov so správnymi hodnotami. Opravný súhrnný výkaz nahrádza pôvodne podaný súhrnný výkaz.

Otázka č. 2 – Kedy sa podáva dodatočný súhrnný výkaz
Spoločnosť obchodujúca so strojárskym tovarom dodala v mesiaci január 2024 tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH poľskému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Poľsku v hodnote 52 000 eur a rakúskemu podnikateľovi identifikovanému pre daň v Rakúsku v hodnote 5 000 eur. Súhrnný výkaz za mesiac január 2024 podala 10.2.2024, kde uviedla chybne hodnotu dodaného tovaru poľskému podnikateľovi, namiesto 52 000 eur uviedla 12 000 eur. Chybu zistila účtovníčka až pri podávaní súhrnného výkazu za február. Spoločnosť podá opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz?
Odpoveď
Ak platiteľ dane zistil chybu v súhrnnom výkaze až po lehote na podanie súhrnného výkazu,   podá dodatočný súhrnný výkaz, v ktorom je potrebné uviesť iba to dodanie, ktoré bolo uvedené v predchádzajúcom súhrnnom výkaze nesprávne. Ostatné správne uvedené dodania sa v dodatočnom súhrnnom výkaze neuvádzajú. Postup pri oprave údajov je prehľadne uvedený v poučení na vyplnenie súhrnného výkazu:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-pouceni
 
Otázka č. 3 – Podnikateľ registrovaný ako nadobúdateľ tovaru omylom nepodal súhrnný výkaz

Podnikateľ registrovaný ako nadobúdateľ tovaru omylom nepodal za 2. štvrťrok 2023 súhrnný výkaz. Zistil to až v auguste 2023. Ako označí súhrnný výkaz, ktorý podá v auguste 2023 za obdobie 2. štvrťrok 2023, dodatočný alebo ešte riadny?
Odpoveď
Ak osoba, ktorá mala podať za  príslušné obdobie súhrnný výkaz, nepodala súhrnný výkaz v lehote na podanie súhrnného výkazu, a podá ho až po lehote na podanie súhrnného výkazu, aj keď je už oneskorene podaný, môže byť podaný ako prvý za dané zdaňovacie obdobie vždy najprv riadny súhrnný výkaz, a až následne, v prípade potreby podáva dodatočný súhrnný výkaz.