Úvod > Daňový poriadok > Zastupovanie > Zákonné zastupovanie alebo zastupovanie na základe rozhodnutia správcu dane

Zákonné zastupovanie alebo zastupovanie na základe rozhodnutia správcu dane

Správca dane ustanoví zástupcu fyzickej osobe ak:
  1. účastník daňového konania nemá procesnú spôsobilosť pre neplnoletosť, alebo napr. kvôli duševnej chorobe,
  2. existujú iné prekážky uvedené v zákone, ktoré bránia začať, prípadne pokračovať pri správe daní; napr. ak pobyt daňového subjektu nie je správcovi dane známy, ak sa daňovému subjektu nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu mimo územia SR, tomu, kto nemôže pri správe daní vystupovať osobne najmä z dôvodu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, dlhodobého pobytu mimo územia SR (ktorý trvá nepretržite aspoň 3 mesiace), z dôvodu dlhodobej choroby.
Ak sa správca dane rozhodne ustanoviť zástupcu osobe, ktorá sa kvôli rôznym objektívnym alebo subjektívnym prekážkam nemôže zúčastniť pri správe daní, je potrebné, aby pred vydaním rozhodnutia získal súhlas navrhovaného zástupcu.
 
V prípade, ak sa správa daní bude týkať procesne nespôsobilého účastníka konania (maloletá osoba,  osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony), ktorý nemá súdom ustanoveného  opatrovníka, správca dane má povinnosť ustanoviť v súlade s § 9 ods. 1 daňového poriadku fyzickej osobe na účely správy daní zástupcu. V tomto prípade nie je potrebný súhlas zástupcu so zastupovaním.
 
Správca dane ustanovuje zástupcu pre účely správy daní formou rozhodnutia.  Rozhodnutie o ustanovení zástupcu sa doručuje zástupcovi, daňovému subjektu sa nezasiela. Proti rozhodnutiu o ustanovení zástupcu je možné podať odvolanie (§ 72 ods. 1). Ak je odvolanie podané včas, má odkladný účinok.
 
Zákonné zastúpenie sa skončí predovšetkým vtedy, ak zanikne stav, ktorý bol dôvodom pre zastúpenie zo zákona, napr. maloletosť. V prípade, ak správca dane ustanoví zástupcu maloletej osobe, dovŕšením plnoletosti daňového subjektu zákonné zastúpenie zaniká.
Zákonné zastúpenie skončí aj vtedy, ak sa stane bezpredmetným (napr. osoba, ktorej pobyt nebol známy sa prihlási, fyzická osoba už nie je vo výkone trestu odňatia slobody atď.), čo je potrebné aby správca dane zohľadnil v rozhodnutí správcu dane o ustanovení zástupcu.
 
 
Otázka č. 1 - zákonné zastupovanie
Daňový subjekt, ktorým je fyzická osoba, má trvalý pobyt na území SR, ale sa dlhodobo (štyri mesiace) zdržiava v zahraničí a nezvolil si žiadneho zástupcu.
Odpoveď
Správca dane sa rozhodne ustanoviť tejto fyzickej osobe zástupcu. Po predchádzajúcom súhlase, ustanoví rozhodnutím za zástupcu manželku daňového subjektu. Zástupca ustanovený správcom dane, teda manželka, musí konať osobne, nemôže za ňu konať iná osoba.
 
Otázka č. 2 - zastupovanie na základe rozhodnutia, súhlas navrhovaného zástupcu
Aký je postup, ak správca dane nezíska súhlas navrhovaného zástupcu?
Odpoveď
Ak nie je možné ustanoviť zástupcu fyzickej osobe súhlasom navrhovaného zástupcu, môže správca dane požiadať Slovenskú komoru daňových poradcov (SKDP), aby do 30 dní od doručenia žiadosti navrhla zástupcu zo zoznamu daňových poradcov. V tomto prípade  sa súhlas navrhnutého zástupcu nevyžaduje. Keď SKDP navrhne zástupcu zo zoznamu daňových poradcov, správca dane vydá rozhodnutie, ktorým ustanoví navrhnutého daňového poradcu zástupcom  daňového subjektu pre účely správy daní.