Úvod > Daňový poriadok > Zastupovanie > Substitučné zastúpenie

Substitučné zastúpenie

V prípade substitučného zastúpenia, je substitútom osoba, ktorá je splnomocnená zástupcom za neho konať. Ak si zastúpený zvolí zástupcu, za tohto zástupcu môže konať aj iná osoba (substitút), ak sú súčasne splnené podmienky:
  • zastúpený udelí plnomocenstvo daňovému poradcovi alebo advokátovi,
  • z plnomocenstva musí vyplývať, že za zástupcu môže konať aj iná osoba, t.j. substitút,
  • zástupca udelí substitútovi plnomocenstvo.

Plnomocenstvo môže zástupca udeliť substitútovi aj do zápisnice u správcu dane.

Konanie substitúta v rozsahu plnomocenstva udeleného zástupcom sa považuje za konanie zástupcu.
 
 
Otázka č. 1 – substitučné zastúpenie
Daňový subjekt udelil všeobecné plnomocenstvo fyzickej osobe AA. Môže tento zástupca udeliť substitučnú plnú moc inej fyzickej osobe BB ?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že fyzická osoba AA nie je daňovým poradcom ani advokátom, správca dane nemôže akceptovať substitučné zastúpenie a úkony, ktoré by vykonal „substitút“ by boli pre správu daní neúčinné. Správca dane bezodkladne informuje o tejto skutočnosti daňový subjekt.
 
Otázka č. 2  - substitučné zastúpenie
Spoločnosť ABC, s.r.o. zastúpená konateľom Viliamom Potočným udelila plnomocenstvo Ing. Eve Tóthovej, ktorá je daňovou poradkyňou, ktorá zároveň udelila svojmu zamestnancovi substitučné zastupovanie daňového subjektu pri správe daní v rozsahu udeleného plnomocenstva. Môže byť udelené substitučné plnomocenstvo zamestnancovi?
Odpoveď
Z dôvodu, že Ing. Eva Tóthová je daňovou poradkyňou môže svojmu zamestnancovi udeliť substitučné zastupovanie daňového subjektu pri správe daní. Takéto substitučné zastúpenie správca dane akceptuje, nakoľko bolo udelené daňovým poradcom.