Úvod > Daňový poriadok > Zastupovanie > Zastupovanie

Zastupovanie

Zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, ako aj právnická osoba. Právne úkony zástupcu sú prejavy jeho vôle, ale právne následky (práva a povinnosti) vznikajú priamo tej osobe, ktorá je zastupovaná, pokiaľ zástupca koná v rozsahu udeleného plnomocenstva.
Ak je zástupcom právnická osoba, koná za zástupcu jej štatutárny orgán alebo osoba, ktorú tento orgán poveril. Ak je plnomocenstvo udelené právnickej osobe, oprávnenie zastupovať daňový subjekt v mene tejto právnickej osoby má buď priamo štatutárny orgán zástupcu, ktorý na zastupovanie nepotrebuje ďalšie plnomocenstvo, alebo tento orgán poverí na konanie inú osobu (zamestnanca).
 
Udelenie plnomocenstva
 
Plnomocenstvo na zastupovanie sa udeľuje dvomi spôsobmi:
1.      písomne,
2.      ústne do zápisnice u správcu dane; v tomto prípade daňový úrad spíše o tomto úkone zápisnicu, ktorá musí mať zákonom predpísané náležitosti.
 
Zo splnomocnenia musí byť zrejmé:
- kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ),
- komu je udelené (splnomocnenec),
- rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie.
 
Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah zástupcovho oprávnenia. Právna teória aj prax rozlišuje podľa rozsahu:
1.      všeobecné (generálne) plnomocenstvo - oprávňuje zástupcu na všetky právne úkony,
2.      špeciálne (obmedzené) plnomocenstvo - oprávňuje zástupcu len na určitý druh právnych úkonov,
3.      osobitné (individuálne) plnomocenstvo - oprávňuje zástupcu len na jeden určitý právny úkon.
 
Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa toto plnomocenstvo za všeobecné.
Na plnomocenstve sa nevyžaduje úradne overený podpis.
Plnomocenstvo PO musí byť udelené na zastupovanie spoločnosti, nie konateľa.

Účinnosť plnomocenstva
 
Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane. Nové plnomocenstvo nahrádza v rozsahu v ňom uvedenom predchádzajúce plnomocenstvo. Ak má správca dane pochybnosti o tomto plnomocenstve, vyzve daňový subjekt na ich odstránenie. Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa toto plnomocenstvo za neúčinné. Zástupca môže do doby odstránenia pochybností vykonať vo veci len nevyhnutné úkony.
 
V tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu.
 
Daňový subjekt môže mať u toho istého správcu dane aj viacerých zástupcov - ale v rôznych veciach. To znamená, že rozsah plnomocenstiev sa nesmie prekrývať. Jeden zástupca môže byť splnomocnený napr. na podávanie daňových priznaní DPH, druhý zástupca na podávanie daňových priznaní k iným daniam.
Zastupovanie daňových subjektov u jedného správcu dane
S účinnosťou od 1.1.2015 môže jeden zástupca zastupovať aj viacero daňových subjektov u toho istého správcu dane.

Ustanovenie zástupcu správcom dane
 
Správca dane môže ustanoviť zástupcu právnickej osobe:
1. ktorej nie je možné doručiť písomnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správcovi dane známa
- jedná sa napr. o prípady, kedy je sídlo spoločnosti vymazané z obchodného registra, alebo sa z pošty vracajú zásielky, že na uvedenej adrese spoločnosť nie je známa a správca dane potrebuje konať s právnickou osobou.
2. ktorá nemá osobu spôsobilú konať v jej mene
- napr. osoba, ktorá bola jediným konateľom a jediným spoločníkom spoločnosti zomrela, alebo jediný konateľ spoločnosti bol vymazaný z obchodného registra a nebol ustanovený iný zástupca. V obidvoch prípadoch spoločnosť nemá osobu oprávnenú konať v mene spoločnosti.
3. ak je sporné, kto je oprávnený za právnickú osobu konať
- napr. v OR nie je zapísaný konateľ, správca dane nemá o odvolaní jedného konateľa a ustanovení druhého konateľa do funkcie dôkazy, obidvaja tvrdia, že sú oprávnení konať za spoločnosť.
           
Pred vydaním rozhodnutia je potrebné aj v tomto prípade získať súhlas navrhovaného zástupcu (písomne, alebo ústne do zápisnice u správcu dane).
 
 
Otázka č. 1 - ustanovenie zástupcu správcom dane
Čo v prípade ak jediný spoločník a konateľ s.r.o. zomrel? V predmetnom prípade je obchodný podiel spoločnosti zo zákona predmetom dedenia. Dedič sa právoplatnosťou osvedčenia o dedičstve stane spoločníkom spoločnosti a bude oprávnený na valnom zhromaždení určiť štatutárny orgán spoločnosti.
Odpoveď
Správca dane bude chcieť určiť právnickej osobe zástupcu predtým, ako sa dedič stane spoločníkom spoločnosti. Navrhovaný zástupca zastupovanie PO odmietne. Bude na zvážení správcu dane, či požiada Slovenskú komoru daňových poradcov, aby navrhla PO zástupcu alebo počká na ukončenie dedičského konania.
 
Otázka č. 2 - zastupovanie na základe rozhodnutia
Aký je postup, ak správca dane nezíska súhlas navrhovaného zástupcu?
Odpoveď
Ak nie je možné ustanoviť zástupcu právnickej osobe súhlasom navrhovaného zástupcu, môže správca dane požiadať Slovenskú komoru daňových poradcov (SKDP), aby do 30 dní od doručenia žiadosti navrhla zástupcu zo zoznamu daňových poradcov. V tomto prípade  sa súhlas navrhnutého zástupcu nevyžaduje. Keď SKDP navrhne zástupcu zo zoznamu daňových poradcov, správca dane vydá rozhodnutie, ktorým ustanoví navrhnutého daňového poradcu zástupcom  daňového subjektu pre účely správy daní.
 
Otázka č. 3  - Plnomocenstvo na zastupovanie spoločnosti
„Spoločnosť CRUL s.r.o.", Nová 5, Trnava, zastúpená konateľom Jánom Novým udeľuje splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti Jozefovi Sekerkovi....
Odpoveď
Plná moc je udelená správne.
 
Otázka č. 4 - zastupovanie pred účinnosťou  plnomocenstva
Splnomocnenie na zastupovanie bolo doručené správcovi dane 20.05.2023. Na splnomocnení je uvedený dátum, od ktorého je oprávnený zástupca konať za daňový subjekt – 01.05.2023. Môže zástupca konať za daňový subjekt od 01.05.2023?
Odpoveď
Nemôže, pretože plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné doručením plnomocenstva dňa 20.05.2023. Dovtedy urobené úkony zástupcom nebude správca dane akceptovať.
 
Otázka č. 5 - účinnosť plnomocenstva
Splnomocnenie na zastupovanie bolo doručené správcovi dane dňa 28.07.2023  Odkedy môže zástupca konať za daňový subjekt ?
Odpoveď
Zástupca môže konať za daňový subjekt od 28.07.2023, pretože plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné od dňa jeho doručenia správcovi dane.
 
Otázka č. 6 - zastupovanie u jedného správcu dane viaceré subjekty
Môže zástupca zastupovať daňový subjekt A na základe generálnej plnej moci a daňový subjekt B a C na základe osobitnej plnej moci (zastupovanie na elektronické doručovanie) u toho istého správcu dane ?
Odpoveď
Zástupca môže zastupovať u toho istého správcu dane aj viac daňových subjektov.
 
Otázka č. 7 - zastupovanie u jedného správcu dane
Môže zákonný zástupca (otec) zastupovať súrodencov u toho istého správcu dane ?
Odpoveď
Áno, môže zastupovať.