Úvod > Daňový poriadok > Zastupovanie > Zánik plnomocenstva

Zánik plnomocenstva

Zánik plnomocenstva je upravený v § 33b zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 
Plnomocenstvo zanikne:
  • vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,
  • ak ho zastúpený odvolal,
  • ak ho vypovedal zástupca,
  • smrťou zástupcu,
  • smrťou zastúpeného,
  • uplynutím doby, na ktorú bolo plnomocenstvo udelené,
  • na základe dohody zástupcu a zastúpeného o zániku plnomocenstva,
  • zánikom právnickej osoby, ktorá je zástupcom alebo zastúpeným len vtedy, ak jej  práva a záväzky neprechádzajú na inú osobu.

Plnomocenstvo zanikne len za predpokladu, že ho zástupca vypovie, resp. zastúpený v danom prípade právny nástupca odvolá, resp. z iných zákonom stanovených dôvodov. Samotný zánik právnickej osoby však v tomto prípade nemá za následok zánik plnomocenstva.
Z ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka vyplýva, že pri odvolaní plnomocenstva je tento jednostranný právny úkon zastúpeného vo vzťahu k zástupcovi účinný od okamihu, kedy sa o ňom dozvedel. Právne úkony urobené do tejto doby zástupcom zaväzujú zastúpeného. Avšak ten, kto o odvolaní plnomocenstva vedel alebo so zreteľom na všetky okolnosti o ňom vedieť musel, nemôže sa na citované ustanovenie odvolávať.
 
 
Otázka č. 1 – zánik plnomocenstva
Môže zástupca zastupovať u správcu dane daňový subjekt aj po 01.07.2023 a to po uplynutí doby na zastupovanie, ak plnomocenstvo bolo udelené na obdobie 01.01.2022 do 31.05.2023.
Odpoveď
Nemôže, nakoľko plná moc bola časovo ohraničená.
 
Otázka č. 2 – zánik plnomocenstva
Zaniká plná moc pri zmene konateľa právnickej osoby?
Odpoveď
V prípade, ak nastane zmena konateľa, resp. konateľov právnickej osoby, táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť plnej moci. Zmena konateľa teda nespôsobuje zánik plnomocenstva.
Na platnosť plnej moci nemajú vplyv a sami osebe nespôsobujú zánik plnomocenstva napríklad aj tieto skutočnosti:
- zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena právnej formy daňového subjektu (zastupovanej PO).