Úvod > Daňový poriadok > Zastupovanie > Zastupovanie na základe plnomocenstva

Zastupovanie na základe plnomocenstva

Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca (rodič neplnoletého daňového subjektu, osvojiteľ neplnoletého daňového subjektu ) alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane.
Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.
Ako sa udeľuje plnomocenstvo
Plnomocenstvo na zastupovanie sa udeľuje dvomi spôsobmi:
1.      písomne,
2.      ústne do zápisnice u správcu dane; v tomto prípade daňový úrad spíše o tomto úkone zápisnicu, ktorá musí mať zákonom predpísané náležitosti.
 
Zo splnomocnenia musí byť zrejmé:
- kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ),
- komu je udelené (splnomocnenec),
- rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie.
Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah zástupcovho oprávnenia.
 
Rozsah plnomocenstva :
1.      všeobecné (generálne) plnomocenstvo - oprávňuje zástupcu na všetky právne úkony,
2.      špeciálne (obmedzené) plnomocenstvo - oprávňuje zástupcu len na určitý druh právnych úkonov,
3.      osobitné (individuálne) plnomocenstvo - oprávňuje zástupcu len na jeden určitý právny úkon.
Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa toto plnomocenstvo za všeobecné.
 
Na plnomocenstve sa nevyžaduje úradne overený podpis.
 
V tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu.
 
Daňový subjekt môže mať u toho istého správcu dane aj viacerých zástupcov - ale v rôznych veciach. To znamená, že rozsah plnomocenstiev sa nesmie prekrývať. Jeden zástupca môže byť splnomocnený napr. na podávanie daňových priznaní DPH, druhý zástupca na podávanie daňových priznaní k iným daniam.

Zastupovanie daňových subjektov u jedného správcu dane
 
S účinnosťou od 1.1.2015 môže jeden zástupca zastupovať aj viacero daňových subjektov u toho istého správcu dane.

Kto môže byť zástupcom
 
Zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, ako aj právnická osoba.
 
Osoba, ktorej splnomocniteľ udeľuje plnomocenstvo, musí byť spôsobilá k právnym úkonom v plnom rozsahu, nestačí, aby mala spôsobilosť k právnym úkonom obmedzenú. Ak by fyzická osoba nebola spôsobilá k právnym úkonom, nemôže byť zástupcom, a teda ak by jej bola udelená plná moc, bola by neúčinná.
 
Zástupca za daňový subjekt, daňový poradca a advokát môžu zastupovať u jedného správcu dane neobmedzený počet daňových subjektov.

 
Príklad č. 1 - rozsah plnomocenstva
V splnomocnení je uvedené, že daňový subjekt splnomocňuje zástupcu na podpisovanie písomností a daňových priznaní a na zastupovanie v rámci akéhokoľvek daňového konania.
Odpoveď
V tomto prípade sa nejedná o všeobecnú (generálnu) plnú moc, ale o špeciálne plnomocenstvo.
 
Príklad č. 2 - zastupovanie u jedného správcu dane
Koľko subjektov môže zástupca zastupovať u jedného správcu dane?
Odpoveď
Jeden zástupca môže zastupovať aj viacero daňových subjektov u toho istého správcu dane (neobmedzený počet).
 
Príklad č. 3 - zástupca v tej istej veci
Môže mať daňový subjekt v tej istej veci aj dvoch zástupcov?
Odpoveď
Daňový subjekt môže mať u toho istého správcu dane aj viacerých zástupcov - ale v rôznych veciach. To znamená, že rozsah plnomocenstiev sa nesmie prekrývať. Jeden zástupca môže byť splnomocnený napr. na podávanie daňových priznaní DPH, druhý zástupca na podávanie daňových priznaní k iným daniam.

Príklad č. 4 - úradne neoverená plná moc
Daňový subjekt ABC, s.r.o. v zastúpení konateľa spoločnosti Jána Mrkvičku doručil správcovi dane plnomocenstvo, ktoré udelil pánovi Jozefovi Novákovi. Plná moc nebola overená notárom. Je možné akceptovať toto plnomocenstvo?
Odpoveď:
Áno, správca dane plnú moc akceptuje, nakoľko daňový poriadok nestanovuje povinnosť overenia plnej moci notárom (úradné overenie).

Príklad č. 5 -  ako má vyzerať plná moc
Daňový subjekt spoločnosť FGH, s.r.o. doručila správcovi dane plnomocenstvo, ktoré udelila pánovi Jozefovi Dobrému. Je plná moc správne udelená?
Odpoveď:
Plnomocenstvo udeľuje spoločnosť FGH, s.r.o., zastúpená konateľom spoločnosti (nie spoločnosť) pánovi Jozefovi Dobrému. Preto plnomocenstvo je potrebné správcovi dane predložiť so správnymi údajmi splnomocniteľa.