Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na DDS (III. pilier) a na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na DDS (III. pilier) a na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (§ 11 ods. 8 ZDP).
Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené tieto podmienky:
  • a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  • b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky  uvedené v písmene a).

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 8 je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia sa použije postup podľa § 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane vystaveného oprávneným subjektom.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník - zamestnanec s príjmami zo závislej činnosti si môže uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia:

  • v podanom daňovom priznaní alebo
  • v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň (u zamestnávateľa, ktorý toto ročné zúčtovanie na jeho žiadosť vykonáva).

Tieto príspevky sa s účinnosťou od 1.1.2023 rozširujú aj o príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa zákona č. 129/2022 Z.z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Preukazovanie nároku
Akým dokladom sa preukazuje nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie pri ročnom zúčtovaní dane.
Odpoveď
Ak za zamestnanca príspevok na DDS odvádza zamestnávateľ a zamestnanec mu preukáže splnenie podmienok ustanovených v § 11 ods. 8 ZDP (účastnícku zmluvu uzatvorenú po 31.12.2013 resp. dodatok k účastníckej zmluve, ktorým bol zrušený dávkový plán), potom zamestnanec nemá povinnosť zamestnávateľovi každoročne preukazovať výšku zaplatených príspevkov (príspevky za 1-12 kalendárneho roka - postup podľa § 4 ods.3). Ak príspevky platí zamestnanec osobne, takýmto dokladom je napr. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. V tomto prípade sa uplatnia príspevky zaplatené v zdaňovacom období t.j. od 1.1.- 31.12. kalendárneho roka).

Otázka č. 2 - Príspevky zrážané zo mzdy
Zamestnanec v máji 2022 uzatvoril s DDS zmluvu. Zamestnávateľ mu od tohto mesiaca začal strhávať požadovanú sumu zo mzdy. Môže sa príspevok za mesiac december 2022, ktorý bude vyplatený vo výplate za december 2022 a odvedený do 10. januára 2023 započítať na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2022?
Odpoveď
Ak zamestnávateľ zráža zamestnancovi príspevky na DDS zo mzdy, do úhrnu zaplatených príspevkov sa zahrnie aj príspevok zrazený zo mzdy za december 2022 vyplatenej do 31.1.2023 (postup podľa § 4 ods. 3).

Otázka č. 3 – Príspevky na DDS a zmeny zmlúv v priebehu roka
Daňovník si od roku 2010 platí sám mesačne príspevky na DDS. Dňa 16.6.2022 podpísal dodatok k uzatvorenej účastníckej zmluve, ktorého súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Môže si za zdaňovacie obdobie 2022 do úhrnu príspevkov na DDS započítať aj príspevky, ktoré zaplatil v tomto roku do 16.6.2022?
Odpoveď :
Aj napriek tomu, že daňovník podpísal dodatok k uzatvorenej účastníckej zmluve až 16.6.2022, za zdaňovacie obdobie 2022 si pri výpočte úhrnu príspevkov na DDS, môže započítať príspevky preukázateľne zaplatené od 1.1.2022 do 31.12.2022, najviac však do výšky 180 €.

Otázka č. 4 –  NČZD príspevky na DDS a Potvrdenie od zamestnávateľa
V Potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, sa na riadku 11 uvádza suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 ZDP. Je potrebné čiastku zamestnávateľom zrazených príspevkov na DDS uvádzať len v prípade, ak sú splnené podmienky pre ich uplatnenie ako nezdaniteľnej časti v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní (t.j. predmetná účastnícka zmluva bola uzatvorená po 31.12.2013, alebo bola účastnícka zmluva zmenená, kde súčasťou zmeny bolo zrušenie dávkového plánu), alebo čiastku treba uviesť vždy, a až v ročnom zúčtovaní za r. 2022, alebo v daňovom priznaní sa prihliadne na všetky zákonom ustanovené skutočnosti, ktoré podmieňujú uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti, ktorou je aj skutočnosť, že daňovník nemá podpísanú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa predpísané skutočnosti (o tejto skutočnosti pri vydaní potvrdenia nemusí mať zamestnávateľ žiadnu vedomosť).
Odpoveď:

V nadväznosti na § 39 ods. 2 písm. f) bod 8 zákona na riadku 11 potvrdenia zamestnávateľ uvedie sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré zamestnancovi skutočne zrazil, t.j. vrátane príspevkov zaplatených na základe účastníckej zmluvy, ktorá podmienky uvedené v § 11 ods. 10 zákona nespĺňa. Zamestnávateľ na tomto riadku uvedie aj sumu vyššiu ako je 180 eur, a to z údajov uvedených na mzdovom liste.

Otázka č. 5 - Konateľ a príspevky na DDS
Spoločnosť prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie. Vyplácame okrem zamestnancov aj odmenu konateľovi, ktorého príjem sa posudzuje z hľadiska povinných odvodov ako príjem zo závislej činnosti. Je možné v prípade konateľa postupovať rovnako ako pri zamestnancoch, t.j. prispievať na konateľove doplnkové dôchodkové sporenie s uznaním týchto výdavkov ako daňových výdavkov zamestnávateľa
Odpoveď
U konateľa sa v prípade poskytnutia nepeňažného plnenia vo forme príspevkov na DDS postupuje rovnako ak pri bežnom zamestnancovi. Tzn. že zamestnávateľ môže prispievať konateľovi na DDS, pričom sa môže príspevok započítať do daňových výdavkov.

Otázka č. 6 –  Preukázanie nároku
Ak zamestnanec nepredloží zamestnávateľovi doklad na základe § 11 ods. 8 zákona (keďže DDS potvrdenia odmietla vydávať) a do žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania si zamestnanec zapísal zaplatenú čiastku, môže mu zamestnávateľ prihliadnuť na túto NČZD? 
Odpoveď
V súlade s § 37 ods. 1 písm. c) zákona  o dani z príjmov nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie NČZD podľa § 11 ods. 8 ZDP vystaveného oprávneným subjektom. Takýmto dokladom je, napr. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
Ak však za zamestnanca príspevok na DDS odvádza zamestnávateľ a zamestnanec mu preukáže splnenie podmienok ustanovených v § 11 ods. 10 ZDP, potom zamestnanec nemá povinnosť zamestnávateľovi každoročne preukazovať nárok na túto NČZD.

Otázka č. 7 - Porušenie zmluvných podmienok - predčasný výber
Daňovník, ktorý si sporí na III. pilier, uskutočnil predčasný výber v júni 2022. Môže si za rok 2022 uplatniť NČZD na DDS?
Odpoveď
Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane (príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie - DDS),  je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.
Základ dane môže daňovník zvýšiť o uplatnené príspevky na DDS buď jednorazovo v jednom zdaňovacom období, alebo základ dane bude zvyšovať postupne vo viacerých zdaňovacích obdobiach, najneskôr však v lehote ustanovenej v § 11 ods. 11  zákona  o dani z príjmov.
Poznámka:
Predčasným výberom podľa § 19 zákona o DDS sa rozumie suma zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom.