Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť (2018 - 2020)

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť (2018 - 2020)

Od 1.1.2018 nezdaniteľnou časťou základu dane fyzickej osoby sú aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Musí sa jednať o úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami zaplatené kúpeľnému zariadeniu, ktorému bolo štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam takýchto kúpeľných zariadení, ktorým bolo vydané povolenie na prevádzkovanie,  je zverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.

Do nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť je možné zahrnúť úhradu za poskytnuté kúpeľné procedúry, vrátane úhrady za stravu a ubytovanie súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, ktoré neboli uhradené fyzickej osobe z iných zdrojov, napr. z verejného zdravotného poistenia, pričom dĺžka pobytu v kúpeľoch nie je rozhodujúca.

Fyzická osoba si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane prvýkrát uplatniť za zdaňovacie obdobie 2018.

Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa považuje za vyživované. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť každý z manželov samostatne za seba, alebo iba jeden z manželov za obidvoch manželov. Ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 11 zákona o dani z príjmov.

Nezdaniteľnú časť základu dane na  kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť fyzická osoba vo výške preukázanej dokladom o zaplatení, najviac však v sume 50 eur za rok za každú jednu osobu, na ktorú si uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane uplatňuje.

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže fyzická osoba uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia na základe dokladov vystavených v kúpeľnom zariadení, a to buď:

  • u zamestnávateľa prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo
  • v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Kúpeľná liečba
Manžel bol v kúpeľoch na PN-ke na 28 dní  indikačná skupina A. Ja ako manželka na invalidnom dôchodku spolu s ním tiež indikačná skupina A na 21 dní. Aby sme mohli byť spolu v kúpeľoch na 28 dní, doplatila som si 7 dní ako samoplatca. Môže si manžel na mňa ako manželku uplatniť u zamestnávateľa preplatenie rekreačného pobytu?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že nejde o rekreáciu ale o liečebné pobyty, Váš manžel si môže na Vás ako manželku a na seba (ak je daňovník s tzv. „aktívnymi“ zdaniteľnými príjmami) uplatniť nezdaniteľnú časť  - preukázateľne zaplatené úhrady na kúpeľnú starostlivosť a súvisiace služby vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.