Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Daňovník - zamestnanec má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov, medzi ktoré patria aj príjmy zo závislej činnosti.
Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manžel/ka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
 • staral/a sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím
Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.
Táto NČZD sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia z dôvodu princípu jej výpočtu, a to v závislosti od výšky základu dane daňovníka a výšky vlastného príjmu manželky.
 
Vlastný príjem manželky
Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu na vyživované dieťa, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, štátnych sociálnych dávok a o štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť z tohto príjmu.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • 13. dôchodok,
 • kompenzačný príspevok baníkom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Poznámka: Materské, tehotenské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

Výška NČZD na manželku v roku 2022

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2022 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 38 553,01 eur, nezdaniteľná časť základu dane je :

 • 4 186,75 eur, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 4 186,75 eur a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 186,75 eur
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 4 186,75 eur

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2022 vyšší ako 38 553,01 eur, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • rozdiel medzi sumou 13 825 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 13 825 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule. 

FAQ
 
Otázka č. 1 – NČZD na manželku na materskej dovolenke
Má manžel nárok na NČZD na manželku, ak manželka bola celý rok 2022 na materskej/rodičovskej dovolenke?
Odpoveď
Manželovi vzniká nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti, o ktorú si znižuje základ dane. Predpoklad, že podmienka starostlivosti manželky o dieťa do troch 3 rokov veku je splnená.
Výška nezdaniteľnej časti na manželku závisí od vlastného príjmu manželky, do ktorého sa nezapočítava rodičovský príspevok (štátna sociálna dávka), avšak materské sa do vlastného príjmu započítava. O túto dávku zo sociálneho poistenia sa nezdaniteľná časť na manželku znižuje (ak manželka nemá iný príjem).
 
Otázka č. 2 -  Manželka na Úrade práce
Prosím o informáciu, koľko vychádza odpočet na manželku za vlaňajší rok 2020 (dodatočné DP) ak manželka bola od 1.1.2021 do 6.9.2021 vedená na ÚP? Od 7.9.2021 mala priznaný starobný dôchodok v sume 462,70 mesačne. Iný príjem nemala.
Odpoveď
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa uplatní v pomernej sume za 9 mesiacov (ak bola na ÚP evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie). Výška sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou (4 124,74 mínus v roku 2021 vyplatený starobný dôchodok (do 31.12.2021)/12) x 9 mesiacov (splnená jedna z podmienok).
 
Otázka č. 3 –  NČZD na manželku – výpočet vlastného príjmu
Je príjem manželky príspevok na opatrovanie, ktorý bol priznaný za mesiace 10,11,12/2022, ale bude fyzicky vyplatený až vo februári 2023 vlastným príjmom manželky v roku 2022 alebo v roku 2023?
Odpoveď
Príspevok na opatrovanie je príjem, ktorý sa do vlastného príjmu manželky započíta za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyplatený -  t.j. v r. 2023 sa zahrnie do vlastných príjmov manželky. 
 
Otázka č. 4 – NČZD na manželku na materskej dovolenke
Má nárok manžel, ak manželka bola celý rok 2022 na materskej/rodičovskej dovolenke ?
Odpoveď
Manželovi vzniká nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti, o ktorú si znižuje základ dane. Predpoklad, že podmienka starostlivosti manželky o dieťa do troch 3 rokov veku je splnená.
Výška nezdaniteľnej časti na manželku závisí od vlastného príjmu manželky, do ktorého sa nezapočítava rodičovský príspevok (štátna sociálna dávka), avšak materské a tehotenské sa do vlastného príjmu započítavajú. 
 
Otázka č. 5 – NČZD na manželku, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
Manželka daňovníka od 1.12.2022 začala opatrovať fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, za čo jej úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím priznal nárok na peňažný príspevok na opatrovanie. Peňažný príspevok na opatrovanie za mesiac december 2022 jej bol vyplatený dňa 20.1.2023. Môže si daňovník uplatniť NČZD na manželku od decembra 2022?
Odpoveď
Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok na opatrovanie sa vždy vypláca mesačne pozadu. V súlade s § 11 ods. 5 ZDP si môže daňovník uplatniť NČZD na manželku za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto NČZD. Ak daňovník preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že peňažný príspevok na opatrovanie bol manželke priznaný za mesiac december 2022, a tento jej bol aj vyplatený (bez ohľadu na to, v ktorom mesiaci), a ak sú splnené aj ďalšie ustanovené podmienky, daňovník si môže na manželku uplatniť NČZD od decembra 2022.
 
Otázka č. 6 – NČZD na manželku – uchádzačku o zamestnanie
Ak bola manželka polroka v evidencii (od 15.12.2021) - poberala dávku v nezamestnanosti a zamestnaná od 1.7.2022, vlastný príjem manželky sa vypočíta len za mesiace, kedy bola splnená podmienka, alebo za celý rok?
Odpoveď
Manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v pomernej sume za 6 mesiacov (od mesiaca, na začiatku ktorého bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie t.j. od januára 2022 do júna 2022). Do vlastného príjmu sa zahrnie príjem zo závislej činnosti znížený o odvody (základ dane), suma vyplatených dávok v nezamestnanosti (do 31.12.2022) a prípadne iné vlastné príjmy. Ak si zamestnanec uplatňuje NČZD na manželku u zamestnávateľa, na účely uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti základu dane na manželku u manžela je potrebné doložiť doklad o zaradení do evidencie /podľa § 37 ods.1 písm. a) doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na  manželku spĺňajúcu jednu z podmienok na účely na určenia jej pomernej časti/.
 
Otázka č. 7 - Výpočet vlastného príjmu manželky
Manželka bola na rodičovskej dovolenke (poberala rodičovský príspevok) do 25.8.2022. Od 1.9.2022 sa zamestnala. Za rok 2022 dosiahla príjem zo zamestnania vo výške 3 200 eur, poistné bolo výške 450 eur. V akej výške si môže uplatniť manžel NČZD na manželku?
Odpoveď
Vlastný príjem manželky pre účely uplatnenia NČZD na manželku je príjem manželky znížený o poistné a príspevky, ktoré manželka v príslušnom zdaňovacom období bola povinná z tohto príjmu zaplatiť. Rodičovský príspevok sa do vlastných príjmov manželky nezapočítava. NČZD na manželku je možné uplatniť za tie mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky pre jej uplatnenie.
Vzorec pre výpočet NČZD na manželku je v tvare:
[(nezdaniteľná časť základu dane – vlastný príjem manžela) / 12] * počet mesiacov, kedy boli splnené podmienky na uplatnenie
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa uplatní v pomernej sume za 8 mesiacov. Jej vlastným príjmom je príjem zo závislej činnosti znížený o poistné (3200 - 450 = 2750). Výška NČZD na manželku sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou [(4 186,75 - 2 750) / 12] x 8 mesiacov = 957,83 eur.