Zrazenie preddavkov

Zamestnávateľ vyberie preddavok zo zdaniteľnej mzdy pri výplate (v hotovosti) alebo poukázaní (poštou) alebo pri pripísaní (na účet) zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa táto zdaniteľná mzda vypláca.

Zamestnávateľ zníži preddavok na daň o sumu daňového bonusu zamestnancovi, ktorý si vo vyhlásení uplatnil daňový bonus, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov je u tohto zamestnanca aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy (v roku 2019 v sume aspoň 260 eur mesačne; v roku 2020 v sume aspoň 290 eur;  v roku 2021 cv sume aspoň 311,50 eura).
 

FAQ

Otázka č. 1 – Odvod preddavkov a vyplatenie bonusu
Zamestnancovi sme v 3/2021 vyplatili príjem, z ktorého sme zrazili preddavky vo výške 355,50 eura, a vyplatili uplatnený daňový bonus na dieťa v sume 22,17 eur. Akú sumu máme odviesť daňovému úradu?
Odpoveď
Zamestnávateľ zníži preddavky na daň o sumu daňového bonusu a odvedie rozdiel do piatich dní od vyplatenia príjmu. T.j.  odvedie sumu  355,50 – 22,17 = 333,33 eur.
 
Otázka č. 2 - Poskytnutie nepeňažného plnenia a zrazenie preddavku
Spoločnosť by chcela zamestnankyni počas materskej dovolenky a rodičovského príspevku ponechať služobné auto, ktoré používala počas vykonávania práce na pracovné aj súkromné účely (ako benefit). Mohli by sme zdaňovanie tohto auta riešiť tak, že by sme to vysporiadali raz v roku?
Odpoveď
Zamestnancovi, ktorého zdaniteľná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení, pri ktorom sa neuplatňuje postup podľa prílohy č. 6 alebo toto nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, keď nemožno zrážku vykonať, preddavok na daň sa zrazí dodatočne pri najbližšom peňažnom plnení alebo sa daň vyrovná pri ročnom zúčtovaní (§ 38) alebo pri podaní daňového priznania (§ 32), alebo ak zamestnancovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32, daň sa v termíne na podanie daňového priznania  (§ 49) považuje za vysporiadanú.
Z uvedeného vyplýva, ak zamestnankyňa bude mať v zdaňovacom období roku len tento nepeňažný príjem, z ktorého sa nedá vybrať preddavok na daň, jej ročná daňová povinnosť sa vysporiada v ročnom zúčtovaní resp. pri podaní daňového priznania.
 
Otázka č. 3 - Poskytnutie vozidla konateľovi a zrazenie preddavku
Akým spôsobom dodaniť nepeňažný príjem konateľa spoločnosti z titulu používania firemného auta na súkromné účely vo výške 1% zo vstupnej ceny, keď nie je v spoločnosti zamestnaný na základe pracovno-právneho vzťahu a ani nepoberá odmenu konateľa, je potrebné tento príjem zdaňovať podľa § 5 ods. 3 písm. a), mesačne alebo je možné uvedený príjem vysporiadať aj ročne podaním daňového priznania FO?

Odpoveď
Príjem konateľa je podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov príjmom zo závislej činnosti.
Vo Vami uvedenom prípade ide u konateľa o nepeňažný príjem zo závislej činnosti poskytnutý spoločnosťou (zamestnávateľom podľa § 5 ods. 2. Ak konateľ nebude mať v priebehu roka žiadny peňažný príjem, z ktorého by sa zrazil preddavok aj z nepeňažného plnenia, daň sa vysporiada v ročnom zúčtovaní (ak spoločník bude mať príjmy len zo závislej činnosti a o ročné zúčtovanie požiada v súlade s § 38 alebo v podanom daňovom priznaní, ktorého prílohou bude potvrdenie zamestnávateľa (s.r.o.). Zamestnávateľ (s.r.o.) je povinný vystaviť zamestnancovi (konateľovi) toto potvrdenie v súlade s § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 4  – Zrazenie preddavku na daň
Spoločník vo firme, ktorý je aj zamestnancom svojej firmy, dostáva pravidelnú mzdu. V roku 2021 dostal od firmy bankovým prevodom preddavok na mzdu vo výške 6 000 EUR. Nemá o tom mzdový list ani žiadny iný dokument. Tento preddavok bude kompenzovaný v roku 2022 predpismi mzdy za prvé mesiace roka 2022. Otázka znie, že či má spoločník tento príjem priznať a zdaniť v roku 2021 alebo 2022, keď v roku 2021 ešte tento príjem nie je predpísaný ako mzda?
Odpoveď
Keďže preddavok na daň sa zrazí pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa táto zdaniteľná mzda vypláca, zamestnávateľ zrazí preddavok na daň pri vyúčtovaní zdaniteľnej mzdy. Zdaniteľnou mzdou v uvedenom prípade v mesiaci prevodu preddavku na mzdu na jeho účet úhrnom zdaniteľných príjmov spoločníka je súčet jeho mzdy a tohto preddavku na mzdu. Tzn., že tento úhrn príjmov sa zdaní v čase vyplatenia a je úhrnom jeho zdaniteľných príjmov za rok 2021.