Výpočet preddavkov na daň - sadzba dane

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej v súlade s § 47 zákona o dani z príjmov, zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie je 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima vrátane a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima. Tento preddavok na daň sa zníži o sumu zodpovedajúcu sume daňového bonusu podľa § 33.

 

Tabuľka č. 1: Sumy potrebné pre výpočet preddavkov na daň zo závislej činnosti

  Suma platného životného minima 176,8 násobok PŽM  1/12 z 176,8 násobku PŽM
2018 199,48 eur 35 268,06 eur 2 939 eur
2019 205,07 eur 36 256,38 eur 3 021,37 eur
2020   210,20 eur 37 163,36 eur 3 096,95 eur
2021   214,83 eur 37 981,94 eur 3 165,16 eur
2022 218,06 eur 38 553,01 eur 3 212,75 eur
2023 234,42 eur 41 445,46 eur 3 453,79 eur
2024 268,88 eur 47 537,98 eur 3 961,50 eur

 

 FAQ

Otázka - Zvýšený preddavok
V roku 2023 daroval zamestnávateľ svojmu zamestnancovi účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 4 000 eur na liečbu dcéry zamestnanca, ktorá bola liečená v zahraničí. V mesiaci 05/2023 zamestnávateľ z tejto sumy zrazil preddavok, pričom sa dostal aj do progresie. Je zamestnávateľ povinný v tomto prípade vybrať od zamestnanca vyššiu daň (použiť sadzbu 25% na príjem prevyšujúci 3 453,79 eur), aj v prípade, že ročný úhrn príjmov zamestnanca neprevýši sumu 176,8-násobku platného životného minima?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že ide o dar poskytnutý v súvislosti s výkonom závislej činnosti, predstavuje to pre zamestnanca zdaniteľný príjem. Jeho hodnotu zamestnávateľ zdanil v úhrne príjmov v mesiaci poskytnutia dane v súlade s § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Z dôvodu vyššej zdaniteľnej mzdy v danom mesiaci bol preddavok vypočítaný vo výške 19% zo sumy 3 453,79 eur (656,22 eur) a 25% zo sumy prevyšujúcej túto hranicu (136,55 eur). Pri výpočte ročnej daňovej povinnosti (ročnom zúčtovaní resp. pri podaní daňového priznania za rok 2023) sa celoročný zdaniteľný príjem prepočíta na ročnú daňovú povinnosť v súlade s § 15 písm. a) citovaného zákona. Ak úhrn príjmov zamestnanca neprevíši sumu 41 445,46 eur, potom mu z titulu uplatnenia 25%-nej sadzby dane v mesiaci vyplatenia finančného daru, vznikne preplatok na dani.