Zdaniteľná mzda

Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov, ktoré boli zúčtované a zamestnancovi vyplatené za kalendárny mesiac, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, príp. o sumu zodpovedajúcu 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (ak zamestnanec podpísal tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov).

Ak zamestnanec nepodpísal vyhlásenie zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
 

FAQ

Otázka – Zdaniteľná mzda
Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi príjem 1 120 eur, poistné z príjmu platí 13,4%, zamestnanec má podpísané vyhlásenie. Aký je jeho základ dane?
Odpoveď
Hrubý príjem                                                           1 120,00
Poistné (13,4% z 1 120,00)                                       150,08
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka        316,94  
Základ dane                                                              653,06