Odvod preddavkov

Zamestnávateľ odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do piatich dní odo dňa výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Odvod preddavkov 
Ak zamestnávateľ vyplatí mzdy napr. 19.09.2023, dokedy je povinný odviesť preddavky na daň, ak 5. deň pripadá na nedeľu?
Odpoveď
Keďže povinnosť odviesť preddavky je do piatich dní od výplaty, zrazené preddavky je zamestnávateľ povinný odviesť do 25.09.2023 (24.09.2023 je nedeľa - splatnosť preddavkov sa presúva na nasledujúci pracovný deň).

Otázka č. 2 - Vyplatenie časti príjmu a odvod preddavkov
Zamestnávateľ vyplatil mzdy len časti zamestnancov, ďalším zamestnancom bude mzda vyplatená až v ďalšom mesiaci. Akým spôsobom má zamestnávateľ odviesť preddavky?
Odpoveď
V uvedenom prípade zamestnávateľ odvedie do piatich dní len časť preddavkov prislúchajúcich k tej časti príjmov, ktoré skutočne vyplatil. Z príjmov, ktoré zamestnávateľ vyplatítv ďalšom mesiaci, odvedie preddavky až následne do piatich dní od ich reálneho vyplatenia.