Finančný prenájom - nedodržanie podmienok

Otázka

Daňovník uzatvoril zmluvu o finančnom prenájme majetku na dobu 29 mesiacov, pričom doba odpisovania uvedeného majetku je 6 rokov.
Ako ovplyvní nedodržanie minimálnej doby trvania leasingovej zmluvy základ dane daňovníka? Môže si daňovník uplatniť odpisy a úrok v plnej výške? Aký je rozdiel medzi dodržaním a nedodržaním minimálnej doby trvania leasingovej zmluvy pri zisťovaní základu dane daňovníka?

Odpoveď

Od 01.01.2015 došlo zákonom č. 333/2014 k zmene spôsobu odpisovania hmotného majetku nadobudnutého na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Cieľom tejto úpravy bolo zjednotenie odpisovania. Hmotný majetok nadobudnutý akoukoľvek formou (z vlastných prostriedkov, na úver, na lízing ...) sa bude odpisovať rovnako, a to počas celej doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Podľa § 2 písm. s) ZDP finančným prenájmom je obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP.

Hmotný majetok a nehmotný majetok podľa § 24 ods. 1 ZDP odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 o

a) hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,
b) dlhodobom hmotnom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,
c) nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,
d) hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu,
e) hmotnom majetku a nehmotnom majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo inej právnickej osobe.

Ak nie sú splnené podmienky ustanovené v 2 písm. s) ZDP, nepôjde o obstaranie hmotného majetku finančným prenájmom, preto daňovník nemôže postupovať podľa ustanovení ZDP, ktoré sa vzťahujú na finančný prenájom.

Ak spôsob obstarania uvedeného hmotného majetku spĺňa podmienky ustanovené v 24 ods. 1 ZDP, daňovník si môže uplatniť do daňových výdavkov odpisy z tohto majetku, ak ho využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Podľa § 19 ods. 3 písm. s) ZDP daňovým výdavkom môžu byť aj úroky z úverov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ak podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) sa tieto úroky účtujú v nákladoch. V danom prípade síce nejde o úrok z úveru, ale zastávame názor, že aj tento úrok bude daňovým výdavkom (nákladom), ak sú splnené podmienky ustanovené v § 2 písm. i) ZDP.

Rozdiel medzi dodržaním a nedodržaním minimálnej doby trvania nájmu je v tom, podľa akých ustanovení ZDP bude daňovník postupovať pri vyčíslení základu dane.