Výška odpisu pri postúpení leasingu

Otázka

Daňovník uviedol do užívania dňa 27.5.2015 vozidlo prenajaté formou finančného prenájmu, pričom dňa 27.11.2015 došlo k postúpeniu nájomnej zmluvy s právnom kúpy prenajatej veci na nového nájomcu bez zmeny podmienok. Akú pomernú časť z ročného odpisu môžu uvedení daňovníci zahrnúť do daňových výdavkov podľa § 22 ods. 12 ZDP v prípade, ak k uvedeniu majetku do užívania a k predaju tohto majetku došlo v jednom zdaňovacom období?

Odpoveď

V uvedenom prípade vychádzame z predpokladu, že hmotným majetkom je osobný automobil zatriedený do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 (ďalej len „osobný automobil“). Podľa § 26 ZDP osobný automobil patrí do odpisovej skupiny 1 a odpisuje sa metódou rovnomerného odpisovania.
Podľa § 27 ods. 2 ZDP v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa § 27 ods. 1 ZDP zodpovedajúca počtu mesiacov, počas ktorých bol tento majetok v užívaní do konca tohto zdaňovacieho obdobia.
Daňovník má podľa § 22 ods. 11 ZDP právo uplatniť v daňových výdavkoch odpis hmotného majetku, o ktorom účtoval alebo ho evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. V prípade hmotného majetku, pri ktorom je daňová zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu ZDP, má daňovník právo uplatniť v daňových výdavkoch podľa § 22 ods. 12 ZDP v znení účinnom od 1.1.2016 odpis tohto majetku vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP. Znenie § 22 ods. 12 ZDP účinné od 1.1.2016 sa v zmysle prechodného ustanovenia § 52zg ods. 10 ZDP použije už pri podávaní daňového priznania po 31.12.2015. V nadväznosti na nové znenie § 22 ods. 12 ZDP môže daňovník zahrnúť do daňových výdavkov časť z ročného odpisu vybraných druhov majetku aj napriek tomu, že majetok neúčtoval alebo neevidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

Podľa § 26 ods. 8 ZDP hmotný majetok prenajatý na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci daňovník odpíše počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP spôsobom podľa § 27 alebo § 28 ZDP. Z tohto dôvodu sa pri hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu uplatní v prvom roku odpisovania postup podľa § 27 ods. 2 ZDP a pri vyradení tohto majetku z dôvodu postúpenia predmetnej zmluvy na nového nájomcu sa použije aj § 22 ods. 12 ZDP. Preto pri úprave základu dane podľa § 17 ods. 24 písm. a) ZDP, ktorú je daňovník povinný vykonať v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu, suma daňovej zostatkovej ceny zohľadní aj sumu odpisu uplatneného v daňových výdavkoch podľa § 22 ods. 12 ZDP.

V zmysle vyššie uvedeného, v predloženom prípade daňovník môže v daňových výdavkoch uplatniť podľa § 27 ZDP  v prípade osobného automobilu prenajatého formou finančného prenájmu, ktorý bol uvedený do užívania v 5/2015 a postúpený na nového nájomcu v 11/2015,  odpis vo výške pomernej časti z ročného odpisu pripadajúcej na 6 mesiacov (máj až október 2015).