Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Finančný prenájom > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Skončenie operatívneho prenájmu a postúpenie finančného prenájmu

Skončenie operatívneho prenájmu a postúpenie finančného prenájmu

Otázka

Spoločnosť využívala automobil prenajatý formou operatívneho prenájmu. Predmet operatívneho prenájmu prenajímateľ obstarával formou finančného prenájmu od lízingovej spoločnosti, pričom operatívny prenájom sa uskutočnil so súhlasom lízingovej spoločnosti. Po skončení operatívneho prenájmu došlo k postúpeniu tohto finančného prenájmu na spoločnosť a kúpna cena bola nižšia ako zostatková cena u prenajímateľa.

Vzniká v uvedenom prípade spoločnosti povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 24 písm. b) ZDP?

Odpoveď

Úprava základu dane podľa § 17 ods. 24 písm. b) ZDP sa vzťahuje na prípady, keď po skončení operatívneho prenájmu dochádza ku kúpe prenajatej veci a kúpna cena tejto veci je nižšia než jej daňová zostatková cena podľa § 25 ods. 3 ZDP.

Na účely § 17 ods. 24 písm. b) ZDP je za kúpu potrebné považovať nielen kúpu na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasledujúcich ust. Občianskeho zákonníka, ale aj nájomnú zmluvu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Obdobným spôsobom je posudzované aj obstaranie hmotného majetku formou finančného prenájmu na účely uplatňovania daňových odpisov, a to bez ohľadu na skutočnosť, že v konečnom dôsledku nemusí ku kúpe dôjsť. V danom prípade došlo k postúpeniu práv a povinností zo zmluvy o finančnom prenájme na operatívneho nájomcu so súhlasom vlastníka automobilu - lízingovej spoločnosti, čiže došlo ku kúpe na účely ZDP.

Z tohto dôvodu je u nájomcu, u ktorého po skončení operatívneho prenájmu dochádza ku kúpe prenajatej veci formou finančného prenájmu potrebné skúmať, či je kúpna cena (istina) nižšia ako daňová zostatková cena u prenajímateľa a ak je nižšia, nájomca má povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 24 písm. b) ZDP. Účelom je predísť situácii, keď dohodnutá kúpna cena (istina) bude nižšia z dôvodu, že jej časť bola uhradená prostredníctvom nájomného, a teda uplatnená v daňových výdavkoch v kratšej dobe, ako počas stanovenej doby odpisovania podľa § 26 ZDP.