Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Finančný prenájom > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Podmienka minimálnej doby trvania nájomnej zmluvy pri postúpení

Podmienka minimálnej doby trvania nájomnej zmluvy pri postúpení

S účinnosťou od 1.1.2015 došlo zákonom č. 333/2014 Z. z. k zmene spôsobu odpisovania hmotného majetku nadobudnutého na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Cieľom úpravy bolo zjednotenie odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na spôsob jeho obstarania. Na základe uvedenej úpravy sa hmotný majetok nadobudnutý akoukoľvek formou odpisuje rovnako a to počas doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. Podmienky finančného prenájmu definuje § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov, pričom jednou z nich je aj minimálna doba trvania zmluvy o finančnom prenájme najmenej 60% doby odpisovania stanovenej v § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Podmienka dodržania zákonom stanovenej minimálnej doby trvania zmluvy o finančnom prenájme ostala aj po 1. 1. 2015 zachovaná.

Zákon o dani z príjmov v znení platnom do 31. 12. 2014 upravoval postúpenie zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu. Pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu bez zmeny podmienok tejto zmluvy, doba nájmu platila pre nájomnú zmluvu ako celok, t. j. nový nájomca odpisoval predmet finančného prenájmu nadobudnutý postúpením zmluvy o finančnom prenájme rovnomerne počas zostávajúcej doby prenájmu. V prípade, že nový nájomca vyplatil pôvodnému nájomcovi odstupné nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb, toto odstupné sa odpisovalo u nového nájomcu ako súčasť vstupnej ceny.

S účinnosťou od 1. 1. 2015 zákon o dani z príjmov v oblasti odpisovania hmotného majetku nadobudnutého formou finančného prenájmu neobsahuje špecifické ustanovenia pre postúpenie lízingovej zmluvy. Zámerom novely zákona o dani z príjmov bolo pri "postúpení" lízingovej zmluvy od 1. 1. 2015 postupovať ako pri kúpe a predaji hmotného majetku. Pre splnenie podmienky zákonom stanovenej minimálnej doby trvania nájomnej zmluvy je po 1. 1. 2015 pri postúpení nájomnej zmluvy potrebné vychádzať z § 532 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa pri prevzatí záväzku obsah záväzku v nájomnej zmluve nemení. V súlade s výkladom uvedeného ustanovenia prevzatie dlhu znamená zmenu záväzkového právneho vzťahu na strane dlžníka, keďže pôvodného dlžníka nahradil nový dlžník. Ak pri prevzatí záväzku v súlade s cit. ustanovením Občianskeho zákonníka dochádza výlučne k zmene osoby dlžníka, potom je možné aj pre daňové účely akceptovať dodržanie zákonom stanovenej minimálnej doby trvania nájomnej zmluvy na zmluvu ako celok. U nového nájomcu, na ktorého bol postúpený HM obstaraný formou lízingu sa pri "postúpení" nájomnej zmluvy postupuje rovnako ako pri kúpe, t. j. nový nájomca účtuje o finančnom prenájme rovnakým postupom ako prvý nájomca. V záväzkovej časti postupuje podľa § 30a ods. 7 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a prijatie hmotného majetku účtuje v súlade s § 20 tohto opatrenia. Z pohľadu zákona o dani z príjmov nový nájomca po zaradení takto obstaraného hmotného majetku do užívania ho odpisuje ako novoobstaraný hmotný majetok počas doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je daný hmotný majetok zaradený.