Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - taxikári

Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - taxikári

FAQ

Otázka č. 1 - evidovanie celkovej sumy do VRP
Môže taxikár, ktorý vydá zákazníkovi doklad z taxametra, zaevidovať celkovú sumu zaplatenej ceny (tržbu) do VRP až na konci pracovnej zmeny?
Odpoveď
Nemôže, zaevidovanie tržby vo VRP je taxikár povinný vykonať následne po každom prijatí tržby. Nie je možné sumu platenej ceny zaevidovať vo VRP neskôr, napr. po skončení zmeny.

Otázka č. 2 - výpadok internetového pripojenie pri nahrávaní celkovej sumy do VRP
Čo v prípade ak pri nahrávaní celkovej sumy zaplatenej ceny (tržby) do VRP, taxikárovi vypadne internetové pripojenie a tržbu sa mu nepodarí  nahrať do VRP?
Odpoveď
V prípade, ak pri zaevidovaní tržby do VRP vypadne internetové spojenie, je taxikár povinný vyhotoviť paragón a tento spolu s potvrdením z taxametra odovzdať zákazníkovi. Údaje z vyhotovených paragónov je povinný taxikár zaevidovať do VRP najneskôr do 10 kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka VRP obnovená.

Otázka č. 3 - prijatie platby v hotovosti do pokladnice e-kasa klient (ďalej len "PEKK") bez taxametra
Je povinný taxikár bez taxametra používať PEKK za príjem tržieb v hotovosti?
Odpoveď
Taxikár, ktorý prijme tržbu v hotovosti za poskytnutú  osobnú prepravu, je povinný používať PEKK. To znamená, že je povinný zaevidovať tržbu v hotovosti v PEKK bez zbytočného odkladu po jej prijatí a taktiež je povinný po zaevidovaní tržby v PEKK bez zbytočného odkladu odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad s uvedenými náležitosťami podľa zákona o ERP ihneď po jeho vytlačení.

Otázka č. 4 - prijatie platby v hotovosti v zahraničí
Podnikateľ vykonávajúci osobnú prepravu neprijíma tržbu na území Slovenska v hotovosti, je povinný používať PEKK?
Odpoveď
Podnikateľ (taxikár) vykonávajúci osobnú prepravu nie je povinný používať PEKK, ak prijíma tržbu v zahraničí, prípadne tržbu neprijíma v hotovosti, ale bezhotovostne, t. j. ak zákazník za poskytnutú službu zaplatí poštovým poukazom alebo prevodom na bankový účet taxikára.

Otázka č. 5 - prístupy do VRP s viacerými zamestnancami
Pri prevádzke taxislužby má mať podnikateľ (prevádzkovateľ taxislužby) s viacerými zamestnancami vytvorených toľko VRP prístupov, koľko má áut, alebo stačí, ak bude mať jeden prístup do VRP, ktorý budú súčasne používať všetci zamestnanci spoločne?
Odpoveď
Ak ide o podnikateľa, ktorý poskytuje taxislužbu prostredníctvom zamestnancov, každý zamestnanec (vodič) prijímajúci tržbu v hotovosti je povinný mať VRP, v rámci ktorej je povinný prijatú tržbu zaevidovať vo VRP (k počtu používaných vozidiel v rovnakom čase musí byť rovnaký počet VRP - prístupov).

Otázka č. 6 – vyobrazenie pokladničného dokladu na predajnom mieste pri používaní VRP
Je povinný taxikár používajúci taxameter a na evidenciu tržieb VRP mať vyobrazený  vo vozidle vzor pokladničného dokladu?
Odpoveď
Podnikateľ - taxikár  používajúci  vo vozidle funkčný taxameter a na evidenciu tržieb VRP, nie je povinný mať vo vozidle (na predajnom mieste) vyobrazený pokladničný doklad z VRP a ani doklad z taxametra.

Otázka č. 7 – porucha taxametra pri používaní VRP
Taxikár poskytujúci taxislužbu odovzdáva doklady z taxametra zákazníkovi a celkovú sumu platenej ceny nahráva do VRP. Ako má taxikár postupovať ak doklad z taxametra nevydá zákazníkovi, pretože sa zasekne doklad v taxametre, resp. taxameter sa pri tlačení dokladu pokazí?
Odpoveď
Z dôvodu poruchy taxametra, taxikár  má povinnosť vydať zákazníkovi doklad o poskytnutí služby (príjmový doklad).