Výpočet preddavkov na daň

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej smerom nadol, zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie je 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima vrátane a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima. Tento preddavok na daň sa zníži o sumu zodpovedajúcu sume daňového bonusu podľa  § 33.

Pre rok 2015 až 2017 platí životné minimum vo výške 198,09 eura, 176,8-násobok platného životného minima je suma  2 918,53 eura. Pre rok 2018 platí životné minimum vo výške 199,48 eura.

Platné životné minimum  (PŽM) pre rok 2018                                                      199,48 eur
176,8 násobok PŽM                                                                                           35 268,06 eur
1/12 z  35 268,06 :12 = 2 939,01 eur
ZD do sumy 2 939,01 eur  vrátane                                                 preddavok 19 %
ZD nad sumu 2 939,01 eur                                                             preddavok 25 %               
 

Príklad:

Základ dane                            3 500 €
preddavok                      19% zo sumy 2 939,01 = 558,4119
preddavok                   + 25% zo sumy    560,99 = 140,2475  

preddavok spolu                                                      698,6594 = 698,65 eur                                   

 

Platné životné minimum  (PŽM) pre rok 2019                                                    205,07 eur
176,8 násobok PŽM                                                                                         36 256,38 eur
1/12 z  36 256,376 :12 = 3 021,36 eura
ZD do sumy 3 021,36 eur  vrátane                                                 preddavok 19 %
ZD nad sumu 3 021,36 eur                                                             preddavok 25 %               
 

Platné životné minimum  (PŽM) pre rok 2020                                                    210,20 eur
176,8 násobok PŽM                                                                                        37 163,36 eur
1/12 z  37 163,36 :12 = 3 096,95 eura
ZD do sumy 3 096,95 eur  vrátane                                                 preddavok 19 %
ZD nad sumu 3 096,95 eur                                                             preddavok 25 %               

Platné životné minimum  (PŽM) pre rok 2021                                                    214,83 eur
176,8 násobok PŽM                                                                                         37 981,94 eur
1/12 z  37 981,94 :12 = 3 165,16 eura
ZD do sumy 3 165,16 eur  vrátane                                                 preddavok 19 %
ZD nad sumu 3 165,16 eur                                                             preddavok 25 %               
 

FAQ

Otázka - Zvýšený preddavok
V roku 2021 som od môjho zamestnávateľa dostal účelovo viazaný dar vo výške 3000 eur na liečbu moje dcéry, ktorá bola liečená v zahraničí. V roku máji 2021 som zaplatil z tejto sumy vysoký preddavok na daň a chcel by som vedieť, či som túto daň musel zaplatiť a či môžem požiadať o vrátenie dane.
Odpoveď
Vo Vašom prípade ide o dar poskytnutý v súvislosti s výkonom závislej činnosti, ktorého hodnotu zamestnávateľ zdanil v úhrne príjmov v mesiaci poskytnutia dane v súlade s § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Z dôvodu vyššej zdaniteľnej mzdy v danom mesiaci bol preddavok vypočítaný vo výške 19% zo sumy 3 165,16 eur (601,38 eura) a 25% zo sumy prevyšujúcej túto hranicu (zaokrúhľuje sa každá suma preddavku matematicky). Pri výpočte ročnej daňovej povinnosti (ročnom zúčtovaní resp. pri podaní daňového priznania za rok 2021) sa celoročný zdaniteľný príjem prepočíta na ročnú daňovú povinnosť v súlade s § 15 písm. a) citovaného zákona.