Pokladničný doklad z ERP/VRP


Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v ERP/VRP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad, okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v ERP/VRP; iný doklad vyhotovený ERP/VRP o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Pokladničný doklad z ERP/VRP a jeho náležitosti
Aké náležitosti musí mať pokladničný doklad z ERP/VRP?
Odpoveď:
Pokladničný doklad, okrem úhrady faktúry a jej časti, obsahuje najmenej tieto údaje (doklad):
•    daňový kód ERP/VRP,
•    daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
•    ochranný znak,
•    poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
•    dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
•    označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•    cenu tovaru alebo cenu služby,
•    obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
•    základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•    sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•    výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
•    zaokrúhlenie ceny,
•   celkovú sumu platenej ceny,
•   ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.
Pokladničný doklad vyhotovený prostredníctvom VRP okrem vyššie uvedených údajov obsahuje aj unikátny identifikačný kód vygenerovaný VRP  a QR kód. 
 
Otázka č. 2 – uvádzanie zľavy na pokladničnom doklade z ERP/VRP
Podnikateľ poskytuje zľavu, pričom na pokladničnom doklade pri jednotlivej položke je uvedená jednotková cena a zľava v percentuálnom vyjadrení, to znamená, že cena po zľave tovaru nie je vyčíslená pri každej položke predávaného tovaru, ale až na konci pokladničného dokladu. Rozdiel medzi jednotkovou cenou a zľavou je zahrnutý v celkovej sume platenej ceny v závere pokladničného dokladu. Je takýto postup v súlade so zákonom o ERP?
Odpoveď
Jedným z povinných údajov, ktoré musí pokladničný doklad je cena tovaru, resp. služby a  celková sumu platenej ceny.
Ak pri jednotlivej položke na pokladničnom doklade nie je vyčíslená cena po zľave tovaru a rozdiel medzi jednotkovou cenou a zľavou je zahrnutý v celkovej sume platenej ceny, ktorá je uvedená v závere pokladničného dokladu, takýto postup nie je v rozpore so zákonom o ERP.
 
Otázka č. 3 - čitateľnosť pokladničného dokladu z ERP/VRP
Podnikateľ odovzdal zákazníkovi (odberateľovi) pokladničný doklad, ktorý však po čase vybledol a zostal nečitateľný. Dochádza v tomto prípade k porušeniu zákona o ERP?
Odpoveď
Jednou zo zákonných požiadaviek pre ERP/VRP je aj umožnenie vytlačenia tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. Tlačovým výstupom je aj pokladničný doklad vyhotovený z ERP/VRP.  
Na základe uvedeného pokladničné doklady vydané zákazníkovi (odberateľovi) musia byť vyhotovené tak, aby boli čitateľné po dobu piatich rokov, t j. podnikateľ je povinný tlačiareň  zabezpečiť takou páskou, u ktorej výrobca garantuje uchovanie údajov v lehote ustanovenej zákonom o ERP.
 
Otázka č. 4 - počet vytlačených pokladničných dokladov z ERP/VRP
Koľko pokladničných dokladov môže podnikateľ vytlačiť pri ich vyhotovení z ERP/VRP?
Odpoveď
Podnikateľ môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu, ktorý odovzdá kupujúcemu. Podnikateľ môže vytlačiť aj kópiu originálu pokladničného dokladu, ktorý však nesmie obsahovať ochranný znak.