Nárok na daňový bonus na rok 2022

Daňový bonus na vyživované dieťa si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Daňový bonus na vyživované dieťa predstavuje od 1.1.2022 do 30.6.2022

  • na dieťa do 6 rokov veku sumu 47,14 eura mesačne
  • na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku sumu 43,60 eura mesačne; nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa nevzniká v prípade, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov
  • na dieťa nad 15 rokov veku sumu 23,57 eura mesačne  

Sumu daňového bonusu na vyživované dieťa vo výške 47,14 eura je možné poslednýkrát uplatniť za ten kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku. Sumu daňového bonusu na vyživované dieťa vo výške 43,60 eura je možné poslednýkrát uplatniť za ten kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa v I. polroku 2022 musia byť splnené tieto podmienky:
- výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 3 876 eur (t. j. 6-násobok minimálnej
mzdy platnej od 1.1.2022),
- výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí byť aspoň 3 
876 eur a musí byť vykázaný čiastkový základ dane z týchto príjmov.
Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú. Zdaniteľné príjmy môžu byť dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2022 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

 

Daňový bonus na vyživované dieťa predstavuje od 1.7.2022 do 31.12.2022

  • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku
  • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov

Nárok na daňový bonus podľa postupu od 1.7.2022 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane)

1

20%

2

27%

3

34%

4

41%

5

48%

6 a viac

55%

 

Daňovník, ktorý začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5, alebo ktorý začal vykonávať podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov od 1.7.2022, môže uplatniť daňový bonus najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu.

Pri uplatňovaní daňového bonusu od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 postupuje daňovník, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30. júna 2022.

 

Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa cez podané daňové priznanie k dani z príjmov, je povinný k daňovému priznaniu priložiť doklady preukazujúce nárok na daňový bonus, a to

- kópiu rodného listu dieťaťa, alebo výpisu z rodného listu, alebo dokladu o osvojení dieťaťa, alebo sobášneho listu,  a to iba v prípade, ak ho daňovník správcovi dane nepredložil v predchádzajúcich rokoch,

- potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak dieťa študuje na strednej škole alebo vysokej škole (ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku), alebo       potvrdenie  príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, a to iba v prípade, ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl SR (napríklad ak študuje na škole v zahraničí),

- potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného  úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Výpočet daňového bonusu u podnikateľa, ktorý začal vykonávať podnikateľskú činnosť od 1.6.2022
Podnikateľ bol do 31.5.2022 nezamestnaný a od 1.6.2022 začal vykonávať podnikateľskú činnosť. V roku 2022 dosiahol zdaniteľné príjmy zo živnosti vo výške 10 000 eur a vykázal základ dane z týchto príjmov vo výške 4 000 eur. Iné zdaniteľné príjmy nemal. Má 2 deti vo veku 8 a 10 rokov. Akú výšku daňového bonusu si môže uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022?
Odpoveď
Za mesiace január až jún si môže uplatniť sumu 523,20 eura, nakoľko splnil podmienku výšky príjmu minimálne 3 876 eur. Suma daňového bonusu sa vypočíta ako 2 deti x 6 mesiacov x 43,60 eura.
Za mesiace júl až december si môže vypočítať sumu daňového bonusu podľa toho, ktorý spôsob výpočtu je pre neho výhodnejší.
1. spôsob: 2 deti x 6 mesiacov x 43,60 eura = 523,20 eura (t. j. výpočet podľa spôsobu platného do 30.6.2022)
2. spôsob: 2 deti x 6 mesiacov x 70 eur, maximálne do výšky 27 % z 1/2 základu dane, čo predstavuje 540 eur (4000 €/2 = 2000 €; 2000 € x 0,27 = 540 €); t. j. výpočet podľa spôsobu platného od 1.7.2022
Daňovník si teda môže uplatniť daňový bonus na vyživované deti vo výške 1 063,20 eura, čo predstavuje súčet súm 523,20 eura za mesiace január až jún 2022 a 540 eur za mesiace júl až december 2022.
 
Otázka č. 2 - Výpočet daňového bonusu u podnikateľa, ktorý začal vykonávať podnikateľskú činnosť od 1.8.2022
Podnikateľ bol do 31.7.2022 nezamestnaný a od 1.8.2022 začal vykonávať podnikateľskú činnosť. V roku 2022 dosiahol zdaniteľné príjmy zo živnosti vo výške 10 000 eur a vykázal základ dane z týchto príjmov vo výške 4 000 eur. Iné zdaniteľné príjmy nemal. Má 2 deti vo veku 8 a 10 rokov. Akú výšku daňového bonusu si môže uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022?
Odpoveď
Za mesiace január až jún si môže uplatniť sumu 523,20 eura, nakoľko splnil podmienku výšky príjmu minimálne 3 876 eur. Suma daňového bonusu sa vypočíta ako 2 deti x 6 mesiacov x 43,60 eura.
Za mesiace júl až december si môže vypočítať sumu daňového bonusu podľa toho, ktorý spôsob výpočtu je pre neho výhodnejší.
1. spôsob: 2 deti x 6 mesiacov x 43,60 eura = 523,20 eura (t. j. výpočet podľa spôsobu platného do 30.6.2022)
2. spôsob: 2 deti x 6 mesiacov x 70 eur, čo predstavuje 840 eur, maximálne do výšky 27 % zo základu dane; 27 % zo základu dane predstavuje sumu 1 080 eur (4000 € x 0,27 = 1 080 eur) ; t. j. výpočet podľa spôsobu platného od 1.7.2022
Daňovník si teda môže uplatniť daňový bonus na vyživované deti vo výške 1 363,20 eura, čo predstavuje súčet súm 523,20 eura za mesiace január až jún 2022 a 840 eur za mesiace júl až december 2022.
 
 
Otázka č. 3 – Vyživované dieťa
Kedy je dieťa považované za vyživované?
Odpoveď
Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, pokiaľ spĺňa podmienky nezaopatreného dieťaťa podľa zákona o prídavku na dieťa
 
Otázka č. 4 – Dieťa druhého z manželov
Daňovník v roku 2020 uzavrel manželstvo, pričom jeho manželka už má dieťa z predchádzajúceho manželstva. V roku 2022 sa im narodilo spoločné dieťa. Manželka nepoberá okrem materskej žiadny iný príjem. Môže si manžel ako daňovník uplatniť daňový bonus na obidve deti?
Odpoveď
Nárok na daňový bonus si môže daňovník uplatniť na obidve deti, nakoľko sa jedná o vlastné dieťa a o dieťa manželky. 

Otázka č. 5 – Dieťa družky 
Daňovník žije v spoločnej domácnosti s priateľkou, ktorá má z predchádzajúceho vzťahu dieťa. Môže si uplatniť daňový bonus na toto dieťa, keďže priateľka nepoberá žiadny príjem?
Odpoveď
Daňovník si nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa priateľky, nakoľko sa nejedná o dieťa druhého z manželov. 
 
Otázka č. 6 - Dieťa druha žijúceho v spoločnej domácnosti  
Daňovník žije s družkou v jednej domácnosti, ktorej sa 8.2.2022 narodil syn, ktorého otcom je daňovník žijúci s družkou, t. j. druh. Považuje sa toto dieťa u daňovníka (druha) za vyživované dieťa na ktoré si môže uplatniť daňový bonus?
Odpoveď
Nakoľko ide o vlastné dieťa daňovníka (druha), toto dieťa sa považuje za vyživované dieťa a daňovník (druh) má nárok na uplatnenie daňového bonusu na toto dieťa (od mesiaca február 2022).
 
Otázka č. 7 – Opakovanie ročníka vysokoškolského štúdia prvého stupňa
Dieťa daňovníka opakuje tretí ročník vysokoškolského štúdia prvého stupňa (bakalársky študijný program). Má daňovník nárok na daňový bonus aj počas roka, v ktorom dieťa opakuje ročník?
Odpoveď
Daňovník má nárok na daňový bonus aj počas opakovania ročníka vysokoškolského štúdia. Dodržanie štandardnej dĺžky štúdia od 1.2.2014 už nie je podmienkou na uplatnenie nároku na daňový bonus. Rozhodujúcim kritériom je splnenie podmienky vyživovaného dieťaťa a vek dieťaťa do 25 rokov.

Otázka č. 8 – Nezloženie štátnej záverečnej skúšky
Študent vysokej školy neurobil v máji štátnu záverečnú skúšku, túto bude opakovať v náhradnom termíne v októbri. Dokedy má rodič dieťaťa nárok na daňový bonus?
Odpoveď
Ak študent neukončil štúdium štátnou záverečnou skúškou, považuje sa za študenta najdlhšie do skončenia akademického roka, teda do 31.8..Ešte za mesiac august si môže rodič tohto študenta uplatniť nárok na daňový bonus.
 
Otázka č. 9 – Obdobie po skončení prvého stupňa do zápisu na druhý stupeň vysokoškolského štúdia
Študent skončí v júni vysokoškolské štúdium prvého stupňa, v septembri sa zapíše na vysokoškolské štúdium druhého stupňa. Patrí rodičovi daňový bonus v období medzi prvým a druhým stupňom štúdia?
Odpoveď
V zákone o prídavku na dieťa je vymedzené obdobie sústavnej prípravy na povolanie, ktorým je aj obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa. Preto rodičovi vzniká nárok na daňový bonus aj v tomto období. 
 
Otázka č. 10 – Daňový bonus na rozvedené študujúce dieťa
Má nárok na daňový bonus otec na rozvedenú dcéru, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti a je študentkou denného štúdia na strednej škole. Dcéra je matkou 1,5 ročného dieťaťa a poberá rodičovský príspevok.
Odpoveď
Ak dieťa pripravujúce sa na povolanie štúdiom žije v jednej domácnosti s otcom, daňový bonus si uplatní otec dieťaťa, a to aj v prípade, že je dieťa rozvedené a poberá rodičovský príspevok. Rozhodujúca je skutočnosť, že dieťa je vo veku do 25 rokov a že sa pripravuje na povolanie štúdiom.
 
Otázka č. 11 – Súčasné uplatňovanie nároku na daňový bonus
Môžu si uplatniť daňový bonus na jedno dieťa viacerí daňovníci súčasne?
Odpoveď
Ak vyživujú dieťa, resp. deti žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu, môže si daňový bonus uplatniť vždy len jeden z nich. To znamená, že ak si uplatní daňový bonus manžel, nemôže si zároveň uplatniť daňový bonus aj manželka. Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu nedohodnú inak, napr. v prípade nezhôd medzi manželmi, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
 

Otázka č. 12 – Uplatnenie nároku na daňový bonus u daňovníka poberateľa starobného dôchodku
Môže si daňovník s príjmami z podnikania poberajúci starobný dôchodok uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak sa toto dieťa pripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole?
Odpoveď
Ak daňovník poberateľ starobného dôchodku žije v domácnosti s nezaopatreným dieťaťom a dosiahne príjem z podnikania aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a nevykáže z príjmov z podnikania stratu, môže na toto nezaopatrené dieťa uplatniť daňový bonus.
 
 
Otázka č. 13 – Príjem z podnikania iba zo zahraničia
Daňovník, ktorý je rezident SR, dosiahol iba príjem z podnikania zo zdroja na území Maďarska. Na území SR nedosiahol žiadny príjem. Manželka s vyživovaným dieťaťom žijú v SR  a za príslušné zdaňovacie obdobie nemá žiadny zdaniteľný príjem. Môže si daňovník uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, keď nemal žiadny príjem na území Slovenska?
Odpoveď
Áno, daňovník (daňový rezident SR) má nárok na daňový bonus  aj v prípade, že dosiahol príjem z podnikania v zahraničí (najmenej vo výške 3 738 eur za rok 2021).
 
Otázka č. 14 – Súčasné poberanie príjmov z podnikania a zo závislej činnosti
Zamestnanec si u zamestnávateľa neuplatňoval daňový bonus na vyživované dieťa. Dosiahol však v príslušnom zdaňovacom období aj príjem z podnikania vo výške 3 880 eur a vykázal 115 eur základ dane. Môže si uplatniť nárok na daňový bonus v podanom daňovom priznaní? 
Odpoveď
Nakoľko daňovník dosiahol príjem z podnikania prevyšujúci sumu 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane, má nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, ktorý si môže uplatniť v podanom daňovom priznaní. 
 
Otázka č. 15 - Postupné poberanie príjmov zo závislej činnosti a príjmov z podnikania
Daňovník časť roka poberal príjem zo závislej činnosti, z ktorého mu zamestnávateľ priznal pomernú časť nároku na daňový bonus. Po rozviazaní pracovného pomeru vykonával podnikateľskú činnosť, z ktorej dosiahol príjem z podnikania a vykázal základ dane. Môže si uplatniť zvyšnú časť daňového bonusu na vyživované dieťa cez daňové priznanie?
Odpoveď
Áno, ak splnil podmienku výšky zdaniteľného príjmu buď zo závislej činnosti, alebo z príjmov z podnikania. 
 
Otázka č. 16 – Poberanie príjmov z podnikania a zo závislej činnosti a vykázanie straty
Zamestnanec si u zamestnávateľa neuplatnil daňový bonus, nakoľko predpokladal, že za zdaňovacie obdobie nedosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy. V tomto zdaňovacom období dosiahol aj príjem z podnikania vo výške 3 910 eur, pričom vykázal  stratu vo výške 915 eur. Môže si uplatniť nárok na daňový bonus na svoje vyživované dieťa v daňovom priznaní?
Odpoveď
Áno, ak príjem zo závislej činnosti presiahol 6-násobok minimálnej mzdy (3 876 eur). Ak príjem zo závislej činnosti nepresiahol 6-násobok minimálnej mzdy, potom si daňovník už nemôže uplatniť daňový bonus, nakoľko z príjmov z podnikania vykázal stratu. 
 
Otázka č. 17 - Súčasné poberanie daňového bonusu v SR a daňového zvýhodnenia na dieťa v zahraničí
Rezident Slovenskej republiky poberá príjmy zo závislej činnosti v Českej republike. V Čechách má uplatnené daňové zvýhodnenie na deti podľa podmienok platných v českom daňovom zákone. Na území SR dosahuje príjmy z podnikania a spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti. Má nárok na daňový bonus na vyživované deti aj na území Slovenskej republiky?
Odpoveď
Ak si rezident Slovenskej republiky  uplatnil v zahraničí zvýhodnenie na dieťa, ktoré mu umožňuje daňová legislatíva  platná v zahraničí, nemá to vplyv na uplatnenie daňového bonusu na dieťa na území Slovenskej republiky. Na uplatnenie daňového bonusu na Slovensku daňovník preukazuje  splnenie podmienok zákona o dani z príjmov platného v SR.
 
Otázka č. 18 - Rozdielne adresy trvalého pobytu
Môže daňovník poberať daňový bonus na vlastné dieťa v prípade, že nemajú rovnaký trvalý pobyt?
Odpoveď
Pre uplatnenie nároku daňovníka na daňový bonus je potrebné, aby bola splnená podmienka žitia v spoločnej domácnosti, tzn. nie je rozhodujúca adresa trvalého pobytu.

Otázka č. 19 - Prílohy k daňovému priznaniu
Daňovníkovi uplatnil zamestnávateľ daňový bonus mesačne za mesiace január až apríl. Od mája daňovník začal podnikať. Po skončení zdaňovacieho obdobia si chce daňovník v daňovom priznaní uplatniť zvyšnú časť daňového bonusu, na ktorú mu vznikol nárok. Je daňovník povinný priložiť prílohy k daňovému priznaniu preukazujúce vznik nároku na daňový bonus, aj keď ich predložil zamestnávateľovi?
Odpoveď
Ak si chce daňovník uplatniť daňový bonus v podávanom daňovom priznaní, je povinný preukázať vznik nároku príslušnými dokladmi, a to aj napriek tomu, že mu na základe tých dokladov už za časť roka uplatnil daňový bonus zamestnávateľ. Rodný list dieťaťa daňovník predkladá iba v prípade, ak ho správcovi dane nepredložil v predchádzajúcich rokoch, potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak dieťa študuje na strednej škole alebo vysokej škole (ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku), alebo  potvrdenie  príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, iba v prípade, ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl SR (napríklad ako študuje na škole v zahraničí).  

Otázka č. 20 - Prílohy k daňovému priznaniu
Daňovníkovi uplatnil zamestnávateľ daňový bonus mesačne za mesiace január až december v plnej výške. Daňovník si svoju daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie vysporiada prostredníctvom  daňového priznania. Má tento daňovník povinnosť  priložiť prílohy k daňovému priznaniu preukazujúce vznik nároku na daňový bonus, aj keď ich už predložil zamestnávateľovi a nárok na daňový bonus si uplatnil v plnej sume u zamestnávateľa?
Odpoveď
Daňovník, ktorý si uplatnil nárok na daňový bonus v plnej sume u zamestnávateľa, už k daňovému priznaniu doklady preukazujúce vznik nároku na daňový bonus neprikladá.

Otázka č. 21 – Dieťa umiestnené v zariadení s celoročným pobytom
Má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré je pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na základe rozhodnutia súdu umiestnené v zariadení s celoročným pobytom?
Odpoveď
Pokiaľ daňovník má dieťa, ktoré pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je na základe rozhodnutia súdu umiestnené v zariadení s celoročným pobytom, tak takýto pobyt sa považuje za prechodný pobyt mimo domácnosť, ktorý nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu u daňovníka.

Otázka č. 22 – Daňový bonus a dieťa v nápravnovýchovnom zariadení
Dieťa vo veku 15 rokov bolo umiestnené v nápravnom zariadení (väzení pre mladistvých). Vzniká daňovníkovi - rodičovi nárok na daňový bonus za toto obdobie, kedy je dieťa mimo domácnosť?
Odpoveď:
Takéto dieťa sa nepovažuje za vyživované dieťa pre účely uplatnenia daňového bonusu. Rodič  teda nemá nárok na daňový bonus počas jeho pobytu v zariadení, nakoľko v tomto čase rodičia s dieťaťom trvale nežijú a neuhrádzajú náklady na potreby dieťaťa, nakoľko túto povinnosť má zariadenie, do ktorého bolo dieťa prechodne umiestnené.
 
Otázka č. 23 - Daňový bonus - priznaný invalidný dôchodok
Otec dieťaťa si u zamestnávateľa uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré od 1.9.2019 študuje dennou formou na vysokej škole. Štúdium na tejto škole neprerušilo aj napriek tomu, že malo zdravotné problémy. Dňa 10.2.2022 bolo tomuto dieťaťu vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku spätne od 15.10.2019. Od ktorého mesiaca nemá otec nárok na daňový bonus?
Odpoveď
 Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku. Znamená to, že od marca 2022 otec dieťaťa stráca nárok na daňový bonus, ale nestráca nárok na už priznaný daňový bonus v mesiacoch október 2019 až február 2022. 
 
Otázka č. 24 - Daňový bonus - nárok pri poberaní príspevkov prvej pomoci  
Ako živnostník som v roku 2022 dosiahol príjmy z podnikania vo výške 3 200 eur a vykázal som základ dane,  okrem toho som prijal  z dôvodu poklesu tržieb aj príspevok z úradu práce (Prvá pomoc) vo výške 1 200 eur. Mám nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa?
Odpoveď
Príspevok z úradu práce v súvislosti s poklesom tržieb (1 200 eur) sa do zdaniteľných príjmov nezahŕňa (daň z neho neplatíte),  a  za rok 2022 ho nie je možné započítať do úhrnu posudzovaných príjmov  pre účely uplatnenia daňového bonusu na vyživované dieťa. Nakoľko Vaše príjmy pre účely uplatnenia daňového bonusu nepresiahli v roku 2022 sumu 3 876 eur, nevznikol Vám nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa.