Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na vyživované dieťa > Daňový bonus daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)

Daňový bonus daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)

Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Otázka č. 1 – Uplatnenie nároku na daňový bonus  daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
Môže si daňovník – cudzinec  s príjmami zo závislej činnosti na území Slovenska  uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak sa toto dieťa pripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole?
Odpoveď
Ak daňovník žije v domácnosti s nezaopatreným dieťaťom a dosiahne príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, môže na toto nezaopatrené dieťa uplatniť daňový bonus, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov dosiahnutých na území Slovenskej republiky tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov dosiahnutých zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí. Daňový bonus si uplatní po skončení zdaňovacieho obdobia pri vykonaní ročného zúčtovania, alebo v podanom daňovom priznaní.
 
Otázka č. 2 – Uplatnenie nároku na daňový bonus daňovníka poberateľa starobného dôchodku s obmedzenou daňovou povinnosťou
Môže si daňovník – cudzinec s príjmami z podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý poberá v zahraničí starobný dôchodok, uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa?
Odpoveď
Ak daňovník žije v domácnosti s nezaopatreným dieťaťom a dosiahne príjmy z podnikania aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, pričom nevykáže daňovú stratu, môže na toto nezaopatrené dieťa uplatniť daňový bonus v ročnej výške, resp. vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa dieťa považovalo za vyživované (nezaopatrené).
Zákon o dani z príjmov neobmedzuje uplatnenie nároku na daňový bonus v prípade daňovníka poberajúceho starobný dôchodok, ak tento spĺňa podmienky uvedené v § 33 zákona  o dani z príjmov.
Uvedené platí iba v prípade, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov dosiahnutých na území Slovenskej republiky tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka dosiahnutých zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
 
Otázka č. 3 - Uplatnenie daňového bonusu nerezidentom SR počas zdaňovacieho obdobia
Môže si daňovník - nerezident, ktorý dosahuje na území SR príjmy zo závislej činnosti, uplatňovať daňový bonus mesačne (v priebehu zdaňovacieho obdobia)?
Odpoveď
Daňovník, ktorý nie je rezidentom SR, si môže uplatniť nárok na daňový bonus len v ročnom zúčtovaní, alebo v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie, nakoľko je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či 90 % príjmov zo všetkých dosiahnutých príjmov daňovníka plynulo zo zdrojov na území SR.