Nárok na daňový bonus v roku 2023

V roku 2023 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa vo výške

  • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku
  • 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku;  za mesiace január až apríl iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov. Od 1.5.2023 si môže daňovník uplatniť súčasne daňový bonus a poberať aj dotáciu na stravu

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí 

Percentuálny limit  základu dane (čiastkového základu dane )

1

20 %

2

27 %

3

34 %

4

41 %

5

48 %

6 a viac

55 %

 

Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

Daňový bonus na vyživované dieťa možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom

  • sa dieťa narodilo, alebo
  • v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo
  • v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, alebo ich úhrn na uplatnenie celého nároku na daňový bonus, môže pri podaní daňového priznania k dani z príjmov navýšiť svoj základ dane o úhrn základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti, resp. o pomernú časť základov dane druhej oprávnenej osoby, ak táto druhá oprávnená osoba spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2023 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Ak daňovník navýši svoj základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby, musí aj druhá oprávnená osoba, ktorá je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, dosiahnuť v roku 2023 najmenej 90 % príjmov zo zdrojov na území SR.  

FAQ

Otázka č. 1 - Výpočet daňového bonusu u podnikateľa, ktorý nemá dostatočný základ dane na uplatnenie daňového bonusu - druhá 
Živnostník si uplatňuje nárok na daňový bonus na vyživované dieťa v podanom daňovom priznaní za rok 2023 a nedosiahol základ dane na uplatnenie plnej výšky daňového bonusu na jedno vyživované dieťa do 18 rokov (1 680 eur). Môže si svoj  základ dane z príjmov zo zamestnania (5 500 eur) a príjmov zo živnosti (1 500 eur) vykázaný za rok 2023 navýšiť o základ dane z príjmov zo závislej činnosti manželky (2 800 eur), ktorá je matkou dieťaťa vyživujúcou dieťa v domácnosti počas celého roku 2023 a uplatniť tak plnú výšku daňového bonusu na vyživované dieťa? 
Odpoveď
Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa spĺňa matka aj otec dieťaťa, a otec dieťaťa uplatňujúci si nárok na daňový bonus v daňovom priznaní za rok 2023 nemá dostatočný základ dane na uplatnenie celého nároku na daňový bonus (5 500+1 500=7 000, 20% z úhrnu základov dane je 1 400 eur), môže si pri podaní daňového priznania navýšiť svoj základ dane o základ dane manželky (7 000+2 800 = 9800, 20 % z tohto základu dane je 1 960) čo mu umožní uplatniť plnú výšku daňového bonusu vo výške 1 680 eur. Pre tento účel je potrebné v daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B za rok 2023 správne vyplniť údaje druhej oprávnenej osobe (matke dieťaťa) v oddiele č. III, a tiež uviesť správne výšku jej základu dane z príjmov zo závislej činnosti. K daňovému priznaniu je potrebné priložiť aj kópiu dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní  manželky, ak je za rok 2023 bolo vykonané ročné zúčtovanie.

Otázka č. 2 - Výpočet daňového bonusu u podnikateľa, ktorý nemá dostatočný základ dane na uplatnenie daňového bonusu 
Živnostník si uplatňuje nárok na daňový bonus na vyživované dieťa v podanom daňovom priznaní za rok 2023 a nedosiahol základ dane na uplatnenie plnej výšky daňového bonusu na dve  vyživované deti do 18 rokov (3 360 eur). Môže si svoj  základ dane z príjmov zo živnosti (8 950 eur) vykázaný za rok 2023 navýšiť o základ dane z príjmov zo živnosti  manželky (3 800 eur), ktorá je matkou dieťaťa vyživujúcou dieťa v domácnosti počas celého roku 2023 a uplatniť tak plnú výšku daňového bonusu na vyživované dieťa. 
Odpoveď
Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa spĺňa matka aj otec dieťaťa, a otec dieťaťa uplatňujúci si nárok na daňový bonus v daňovom priznaní za rok 2023 nemá dostatočný základ dane na uplatnenie celého nároku na daňový bonus, môže si pri podaní daňového priznania navýšiť svoj základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti  (matka dieťaťa). Pre tento účel je potrebné v daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B za rok 2023 správne vyplniť údaje o druhej oprávnenej osobe (matke dieťaťa) v oddiele č. III, a tiež uviesť správne výšku jej základu dane z príjmov z podnikania ( z riadku 45 jej daňového priznania k dani z príjmov FO typ B).