Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na vyživované dieťa > Striedavá starostlivosť o dieťa po rozvode manželov

Striedavá starostlivosť o dieťa po rozvode manželov

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa spĺňa viac daňovníkov, pričom sa nedohodnú, ktorý z nich bude uplatňovať daňový bonus, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

 

Jednou z podmienok na uplatnenie daňového bonusu je podmienka žitia dieťaťa s rodičom v spoločnej domácnosti tak, ako to definuje Občiansky zákonník v § 115 zákona. Podľa tohto ustanovenia zákona domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. V prípade rozvedených rodičov má nárok na uplatnenie daňového bonusu ten z rodičov, ktorému bolo dieťa zverené do výhradnej starostlivosti. 

 

Podľa zákona o rodine, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, a ak majú záujem o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov.

Pri striedavej osobnej starostlivosti obidvaja rodičia spĺňajú  podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t.j. matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí matka, otec.

 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Nárok na daňový bonus u rozvedeného otca dieťaťa
Otec detí sa po rozvode manželstva odsťahoval od rodiny a deti ostali žiť s matkou, ktorej boli tieto deti súdom zverené do osobnej starostlivosti. Matka však nedosahuje zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, preto si nemôže uplatniť daňový bonus na svoje deti. Môže si uplatniť daňový bonus na vyživované deti otec týchto detí? 
Odpoveď
Nárok na daňový bonus si otec detí nemôže uplatniť, nakoľko deti s ním nežijú v spoločnej domácnosti, a to i napriek tomu, že si riadne voči deťom plní vyživovaciu povinnosť.
 
Otázka č. 2 – Striedavá starostlivosť manželov o maloleté dieťa
Ako si uplatnia rozvedení manželia nárok na daňový bonus pri striedavej starostlivosti o maloleté dieťa?
Odpoveď
Ak dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si uplatniť daňový bonus mesačne na každé vyživované dieťa len jeden z nich. Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň len o sumu  daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Za ustanovených podmienok daňovník si môže uplatniť daňový bonus resp. jeho časť v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň resp. pri podaní daňového priznania.
Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, daňový bonus za ten istý kalendárny mesiac patrí len jednému z nich a v prípade, ak sa nedohodnú, daňový bonus sa prizná oprávnenej osobe v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
 
Otázka č. 3 – Dieťa zverené súdom do striedavej starostlivosti
Dieťa bolo zverené súdom do striedavej starostlivosti tak, že 1 mesiac je dieťa u matky, druhý u otca. Matka však nemá žiadny príjem a nemôže si uplatniť daňový bonus na dieťa. Môže si otec dieťaťa uplatniť nárok na celoročný daňový bonus, alebo len za tie mesiace, kedy bolo dieťa v jeho starostlivosti?
Odpoveď
Pri súdom určenej striedavej starostlivosti po vzájomnej dohode môžu obidvaja rodičia vo vyhláseniach u zamestnávateľa uviesť, že si budú uplatňovať daňový bonus jeden v párne mesiace roka a druhý v nepárne mesiace. Je možné akceptovať dohodu rodičov, že jeden si uplatní nárok na daňový bonus (bez ohľadu na stav na začiatku mesiaca) a druhý si uplatní nárok na prídavok na dieťa (takáto dohoda sa uzatvára na úrade práce pri žiadosti o prídavok na dieťa). Ak sa nedohodnú, zo zákona má nárok na daňový bonus matka.
 
Otázka č. 4 - Dieťa zverené do starostlivosti matky a otec neprispieva na domácnosť
Nezaopatrené dieťa žije s matkou v domácnosti, matka má príjem a spĺňa všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu. Otec nežije v domácnosti, nestará sa, neprispieva, ale napriek tomu si uplatňuje daňový bonus neoprávnene u zamestnávateľa. Ako má postupovať matka, keď má nárok ona? Môže si ho uplatniť v daňovom priznaní aj napriek tomu, že ho poberá otec? Má to niekde nahlásiť, resp. ako to má riešiť a ako má postupovať zamestnávateľ otca?
Odpoveď:
Ak otec nevyživuje dieťa (vlastné) vo svojej domácnosti, nemá nárok na daňový bonus. Zamestnávateľ pri oznámení uvedenej skutočnosti dá podpísať Vyhlásenie tomuto zamestnancovi, s tým že daňový bonus si v priebehu zdaňovacieho obdobia nebude uplatňovať. V prípade, ak nárok na daňový bonus zanikol skôr, zamestnávateľ ho vyberie pri vykonaní ročného zúčtovania alebo uplatní postup podľa ustanovenia § 40 (vyberie ho podľa toho, či ide o zavinenie zamestnanca alebo zamestnávateľa – do 1 roka alebo do troch rokov). V uvedenom prípade si matka za ustanovených podmienok môže uplatniť daňový bonus na svoje nezaopatrené dieťa (teda aj v prípade, ak si jej manžel uplatňoval daňový bonus neoprávnene u zamestnávateľa).
 
Otázka č. 5 – Dieťa zverené súdom do striedavej starostlivosti
Daňovník si u zamestnávateľa uplatňuje daňový bonus na vlastné dieťa. S manželkou sa rozviedol a súd zveril ich spoločné dieťa do striedavej osobnej starostlivosti  obidvoch rodičov. Podľa rozhodnutia súdu, striedavá osobná starostlivosť bude prebiehať tak, že otec dieťaťa sa bude o dieťa osobne starať 1. až 15. deň  každého mesiaca a matka sa bude o dieťa osobne starať 16. až posledný deň každého mesiaca. Ktorý z rodičov si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa?
Odpoveď:
Pri striedavej starostlivosti nie je potrebné skúmať, u ktorého z rodičov je prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca dieťa  v osobnej starostlivosti, nakoľko obidvaja spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Je na rodičoch, aby sa dohodli, ktorý z nich si uplatní daňový bonus, pričom časť roka môže daňový bonus uplatniť matka a časť roka otec. Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si daňový bonus na vyživované dieťa uplatní, potom prednostné právo na daňový bonus má matka dieťaťa.