Vyživované dieťa

Za vyživované dieťa sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/ 2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov. Za vyživované dieťa  daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona o prídavku na dieťa). Za nezaopatrené dieťa sa považuje 

  • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie pre chorobu alebo úraz
  • dieťa, ktoré sa po skončení povinnej školskej dochádzky zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, najdlhšie však do skončenia školského roka, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, (okrem prípravných kurzov poskytovaných podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a tiež kurzov pre občanov ZŤP, a to napríklad:
-  prípravného kurzu  na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie,
-  prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie, alebo záujemcu o zamestnanie,
-  kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
  • dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti (do 18 rokov veku).
Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie je štúdium, ktoré sa organizuje na strednej škole dennou formou alebo sa uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie, v ktorom dieťa opakuje ročníky štúdia.
Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie je aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojim rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR postavené na úroveň štúdia na školách v SR.
 
Za vyživované dieťa sa nepovažuje dieťa 
  • ak poberá invalidný alebo sociálny dôchodok,
  • ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • ak dovŕšilo 25 rokov veku.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Doba uplatnenia nároku na daňový bonus
Dokedy si môže rodič dieťaťa uplatňovať na dieťa daňový bonus?
Odpoveď
Daňovník má nárok na daňový bonus v prípade, že dieťa žijúce s ním v domácnosti je vyživovaným (nezaopatreným) dieťaťom, do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole [okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov], resp. vysokej škole (okrem externého štúdia).
Ak je dieťa zdravotne postihnuté a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť, tak do dovŕšenia plnoletosti, t. j. 18 rokov veku.
 
Otázka č. 2 – Nárok na daňový bonus pri opakovaní ročníka
Má nárok na daňový bonus daňovník, ktorého dieťa opakuje ročník vysokej školy?
Odpoveď
Sústavnou prípravou na povolanie je aj opakovanie ročníka štúdia. Daňovník má nárok na daňový bonus aj v prípade, ak dieťa opakuje ročník, alebo začne nové štúdium v prvom ročníku štúdia, ak dieťa spĺňa podmienku vyživovaného dieťaťa, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku. 
 
Otázka č. 3 – Štandardná dĺžka štúdia
Je potrebné sledovať štandardnú dĺžku štúdia dieťaťa, na ktoré si rodič uplatňuje daňový bonus?
Odpoveď
Podmienka splnenia, alebo neprekročenia štandardnej dĺžky štúdia, už nemá vplyv na uplatnenie nároku na daňový bonus a daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus i v prípade, ak dieťa v prvom, alebo druhom stupni štúdia prekročilo a presiahlo stanovenú dĺžku vysokoškolského štúdia.
 
Otázka č. 4 – Poberanie príjmu študentom a uplatnenie nároku na daňový bonus
Má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa študujúce na vysokej škole, ak dosahuje príjem na základe dohody o brigádnickej práci študenta?
Odpoveď
Ak daňovník spĺňa podmienky stanovené na uplatnenie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré sa pripravuje na povolanie štúdiom, má nárok na daňový bonus aj v prípade, že dieťa poberá príjem. Nárok na daňový bonus neovplyvňuje ani výška dosiahnutého príjmu študenta.

Príklad č. 5 -  Ukončenie strednej školy a nárok na daňový bonus
Kedy zanikne rodičovi nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré skončilo strednú školu v máji 2022?
Odpoveď
Keďže sústavnou prípravou na povolanie štúdiom na strednej škole  je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce  na skončenie štúdia, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, daňový bonus patrí rodičovi do konca školského roka, t. j. do 31.8.2022 bez ohľadu na to, či sa dieťa cez prázdniny eviduje na úrade práce,  alebo sa zamestná, alebo začne dosahovať príjmy z podnikania.
 
 
Otázka č. 6 – Študent, ktorý dosiahol vek 25 rokov
Študent dosiahol 12.4. vek 25 rokov. Má rodič tohto dieťaťa nárok na daňový bonus za mesiac apríl?
Odpoveď
Áno, nakoľko nárok na daňový bonus sa zisťuje na začiatku mesiaca.  Nárok na daňový bonus zaniká 1.5. 
 
Otázka č. 7 – Dieťa daňovníka, ktoré dosiahlo vek 25 rokov v prvom dni mesiaca
Dieťa daňovníka dovŕšilo 25 rokov dňa 1. septembra. Vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus aj za mesiac september? 
Odpoveď
Dieťa dňom 25. narodenín sa stáva dieťaťom dvadsaťpäťročným, a preto k prvému dňu v mesiaci september nie je dieťaťom vo veku do 25 rokov. V súlade s § 15 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa nárok na prídavok na dieťa zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku. To znamená, že ak daňovník preukáže nárok na daňový bonus potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa za mesiac september, vzniká mu nárok na daňový bonus aj za mesiac september.
 
Otázka č. 8 – Daňový bonus na invalidné dieťa
Dieťaťu bol dňa 24.1.2022 rozhodnutím Sociálnej poisťovne priznaný invalidný dôchodok. Zaniká v tomto prípade nárok na daňový bonus a ak áno, od akého dátumu?
Odpoveď
Za nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti nemožno považovať dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo ak poberá sociálny dôchodok. Priznanie invalidného dôchodku je dôvodom zániku nároku výplaty daňového bonusu, lebo dieťa prestalo byť nezaopatreným dieťaťom, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku. Nárok na daňový bonus zaniká od 1.2.2022. 
 
Otázka č. 9 – Vrátenie daňového bonusu po priznaní invalidného dôchodku pre dieťa
Dieťaťu bol dňa 24.1.2022 rozhodnutím Sociálnej poisťovne priznaný invalidný dôchodok so spätnou platnosťou od 11.3.2021. Od akého dátumu zaniká nárok na daňový bonus daňovníkovi, nakoľko daňový bonus bol uplatnený na celý rok 2021? Musí daňovník tento daňový bonus vrátiť od apríla 2021?
Odpoveď
Za nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti nemožno považovať dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok. Priznanie invalidného dôchodku je dôvodom zániku nároku výplaty daňového bonusu, lebo dieťa prestalo byť nezaopatreným dieťaťom, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku. Nárok na daňový bonus zanikol od 1.2.2022. Sumu daňového bonusu uplatneného od apríla 2021 daňovník nie je povinný vrátiť. 
 
Otázka č. 10 - Daňový bonus na dieťa v pestúnskej starostlivosti
Má daňovník nárok na daňový bonus na maloleté deti, ktoré mu boli súdnou cestou zverené do pestúnskej starostlivosti? Ak áno, aký doklad priloží k daňovému priznaniu - rodné listy detí alebo rozsudok o zverení maloletých detí do pestúnskej starostlivosti?
Odpoveď
Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na vyživované deti zverené do pestúnskej starostlivosti, a to za počet mesiacov od mesiaca zverenia detí do pestúnskej starostlivosti, ak dosiahol predpísanú výšku zdaniteľných príjmov.  Prílohou daňového priznania bude kópia rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti a kópia jeho rodného listu.
 
Otázka č. 11 – Daňový bonus na vydatú dcéru
Daňovník si chce uplatniť daňový bonus na dcéru (nar.1999), ktorá je študentkou denného štúdia VŠ. Dcéra sa v roku 2020 vydala, jej manžel bol študentom VŠ. Daňový bonus na dieťa si stále uplatňoval otec, aj v roku 2020, 2021 aj v roku 2022. V roku 2022 prerušil dcérin manžel štúdium a pracuje v zahraničí. Má otec naďalej nárok na daňový bonus na svoju dcéru?
Odpoveď
Ak manžel dcéry žijúcej v spoločnej domácnosti s otcom nedosiahne v zdaňovacom období roku 2022 zdaniteľný príjem presahujúci sumu 4 186,75  eura, uplatní si otec dieťaťa daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia za tie mesiace, počas ktorých dieťa žilo s ním v spoločnej domácnosti. Ak manžel dcéry dosiahne v roku 2022 vyšší príjem ako 4 186,75  eura, jej otec si nemôže uplatniť za rok 2022 daňový bonus, ale jej manžel si môže na manželku uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ak budú  splnené zákonom stanovené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.
 
Otázka č. 12 - Dokedy má daňovník nárok na daňový bonus, ak dieťa uzavrie manželstvo
Daňovníčka si uplatňuje daňový bonus na dcéru, ktorá študuje v 1. ročníku VŠ II. stupňa. Dcéra sa 5.7.2022 vydala a odsťahovala. Má matka dieťaťa nárok na daňový bonus aj za mesiac júl 2022?
Odpoveď
Daňový bonus si môže matka uplatniť za tie mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Z toho vyplýva, že matka dieťaťa si môže uplatniť daňový bonus za mesiace január až júl 2022.