Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovné knihy > Účtovné jednotky, ktoré nemôžu uplatniť hospodársky rok

Účtovné jednotky, ktoré nemôžu uplatniť hospodársky rok

Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, nemôže v roku 2023 uplatniť účtovná jednotka, ktorou je:
  • subjekt verejnej správy5) (ďalej len „účtovná jednotka verejnej správy“),
  • právnická osoba s majetkovou účasťou štátu založená podľa osobitných predpisov,29b)
  • právnická osoba s majetkovou účasťou obce alebo právnická osoba s majetkovou účasťou vyššieho územného celku a
  • fyzická osoba – podnikateľ účtovná jednotka uvedená v § 1 ods. 1 písm. a) treťom bode.

 ______

Odvolávky:

5) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých   zákonov

29) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.