Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Finančný prenájom > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1– Výpočet odpisov majetku do 31.12.2014
Daňovník uzatvoril s lízingovou spoločnosťou v marci 2013 zmluvu o finančnom prenájme osobného automobilu odpisovaného v 1. odpisovej skupine. Automobil bol nájomcovi poskytnutý v stave spôsobilom na používanie dňa 20. marca 2013. Dohodnutá doba prenájmu je 36 mesiacov, obstarávacia cena predmetu prenájmu (vrátane kúpnej ceny) bez DPH  je 28 564 eur a poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy je 200 eur.  Ako bude daňovník postupovať pri odpisovaní tohto majetku?

 
Odpoveď
Odpis automobilu daňovník počíta zo sumy istiny 28 564 eur zvýšenej o  poplatok za uzatvorenie zmluvy vo výške 200 €, t. j. zo sumy  28 764 € . Podľa § 26 ods.8 zákona o dani z príjmov v znení platnom do 31.12.2014 ročný odpis predstavuje počet mesačných odpisov v danom zdaňovacom období, ktoré sa vypočítajú rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý mesiac doby prenájmu. Mesačný odpis je vo výške 799 eur (28 764 : 36).

Výpočet odpisov :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok                           Výpočet odpisov                Ročný odpis v €             Zostatková cena  v €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2013                          799 x 10 mesiacov                  7 990                              20 774
2014                          799 x 12 mesiacov                  9 588                              11 186
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

S účinnosťou od 1.1.2015 sa podľa § 26 ods. 8 zákona o dani z príjmov hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu odpisuje v odpisovej skupine počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú skupinu  do výšky vstupnej ceny spôsobom podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov. Osobný automobil sa teda  v roku 2015 zaradil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a bude sa odpisovať metódou rovnomerného odpisovania podľa § 27 zákona o dani z príjmov.

Výpočet odpisov:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Rok                    Výpočet odpisov                      Ročný odpis                      Zostatková cena
–––--–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2015                 28 764 : 4                                         7 191                               3 995
2016                 28 764 : 4                                         3 995                                    0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Spolu                                                                      28 764

V roku 2015, kedy  došlo k zmene metódy odpisovania z rovnomerného odpisovania počas doby prenájmu (lízingové odpisovanie)  na odpisovanie počas doby odpisovania v 1. odpisovej skupine, sa uplatnil odpis vo výške jednej štvrtiny zo vstupnej ceny (28 764 €) . V roku 2016 sa uplatní odpis iba do výšky vstupnej ceny.
 
 
Otázka č. 2 – postúpenie lízingu
Aký je postup pri odpisovaní automobilu, ktorý si daňovník obstaráva formou finančného prenájmu, a to postúpením lízingovej zmluvy? Pôvodný nájomca uzatvoril lízingovú zmluvu v auguste 2012 a tento deň aj prevzal automobil. Dňa 1.4.2014 bola uzatvorená zmluva o postúpení finančného prenájmu, a to bez vyplatenia odstupného (pôvodný nájomca zaplatil 20 splátok).
Odpoveď
Pôvodný nájomca uplatní lízingové odpisy za mesiace august 2012 až marec 2014. Nový nájomca začne predmet lízingu odpisovať od apríla 2014.

Otázka č. 3 – odpisovanie majetku pri postúpení lízingovej zmluvy
Daňovník nadobudol 1.septembra 2014 postúpením lízingovej zmluvy nákladný  automobil. Pôvodný nájomca odpisoval predmet prenájmu z istiny vo výške  79 200 eur, dohodnutá doba prenájmu bola 36 mesiacov. K postúpeniu nájomnej zmluvy za nezmenených podmienok došlo v 24. mesiaci. Pôvodný nájomca uplatnil odpisy  (daňové aj účtovné ) vo výške 52 800 eur, zostatková cena  predmetu prenájmu pri postúpení u pôvodného nájomcu bola 26 400 eur.  Za postúpenie lízingovej zmluvy nový nájomca zaplatil odstupné vo výške 40 000 eur. Zostatok záväzku z nesplatenej istiny  bol vo výške 12 380 eur.
Odpoveď
Pôvodný nájomca zahrnie do zdaniteľných príjmov len zaúčtované odstupné. Zostatková cena  vo výške 26 400 eur nie je daňovo uznaná, pretože zákon o dani z príjmov upravuje prípady, kedy možno zahrnúť daňovú zostatkovú cenu do daňových výdavkov v § 19 ods.3 písm. b), c) a d),  a uplatnenie daňovej zostatkovej ceny u majetku obstarávaného formou finančného prenájmu do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane zákon o dani z príjmov neumožňuje.
Nový nájomca bude automobil nadobudnutý postúpením odpisovať zo vstupnej ceny 52 380 eur  (12 380 + 40 000) po dobu 12 mesiacov. Mesačný odpis sa vypočíta : 52 380 : 12 = 4 365 eur, v roku  2014 uplatní nový nájomca odpis vo výške 17 460 eur (4 365 x 4 mesiace).
 
Otázka č. 4 – vyradenie predmetu lízingu z obchodného majetku
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť obstaral osobný automobil formou finančného prenájmu, pričom nájomná zmluva bola uzatvorená na 36 mesiacov a spĺňala podmienky finančného prenájmu vymedzené v ustanovení § 2 písm.s) zákona o dani z príjmov. Nakoľko v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou v prevažnej miere využíval úžitkové vozidlo, ktoré má tiež zaradené v obchodnom majetku, rozhodol sa, že osobný automobil obstarávaný formou finančného prenájmu vyradí z obchodného majetku. Došlo v danom prípade k porušeniu podmienok a je daňovník povinný z tohto titulu vykonať úpravu základu dane?
Odpoveď
Nakoľko daňovník naďalej dodržal podmienky stanovené v § 2 písm.s) zákona o dani z príjmov, nejde o porušenie podmienok finančného prenájmu a preto daňovník nie je povinný upravovať základ dane spôsobom vymedzeným v ustanovení § 17 ods.24 zákona . 

Otázka č. 5 – preradenie predmetu lízingu z osobného užívania do obchodného majetku
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť si obstaral motorové vozidlo formou finančného prenájmu, a to ako fyzická osoba – občan, nie ako podnikateľ. Nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 12.11.2012 na 4 roky. Keďže v podnikaní potreboval auto na výkon svojej činnosti, rozhodol sa preradiť auto obstarávané formou finančného prenájmu z osobného užívania do obchodného majetku, a to dňa 1.marca 2014. Môže daňovník uplatňovať lízingové odpisy alebo sa takýto prípad považuje za porušenie podmienok finančného prenájmu?
Odpoveď   
Preradenie predmetu lízingu z osobného užívania do obchodného majetku sa nepovažuje za porušenie podmienok podľa § 2 písm.s) zákona o dani z príjmov, pričom však za mesiace, v ktorých auto nebolo zaradené v obchodnom majetku si do daňových výdavkov nemôže daňovník uplatniť lízingový odpis (a úrok). Do daňových výdavkov si môže začať uplatňovať lízingové odpisy (a úrok) až od marca 2014, kedy auto zaradil do používania.

Otázka č. 6 – výmena predmetu finančného prenájmu
Daňovník si v marci 2012 obstaral osobný automobil formou finančného prenájmu. Doba trvania nájomnej zmluvy je 36 mesiacov. Z dôvodu opakovanej poruchovosti vozidla došlo v máji 2013 k výmene predmetu finančného prenájmu v rámci reklamačného konania. Pôvodná zmluva o finančnom prenájme ostala v platnosti. Zároveň bola podpísaná dohoda (dodatok) k zmluve o výmene predmetu prenájmu z dôvodu výmeny vozidla vo vyššej hodnote ako bolo pôvodné vozidlo. Rozdiel v cene po výmene vozidla bol nájomcom zaplatený jednorázovo. Nájomca naďalej platil splátky v pôvodnej výške. Je možné považovať výmenu osobného automobilu za porušenie podmienok finančného prenájmu a postupovať podľa § 17 ods. 24 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
HM obstaraný formou finančného prenájmu v súlade s § 26 ods. 8 zákona o dani z príjmov odpíše nájomca počas  doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny zistenej podľa zákona o účtovníctve zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania (napr. poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy, výdavky spojené s dopravou alebo montážou predmetu nájmu).
V tomto prípade nie je možné výmenu predmetu finančného prenájmu považovať za porušenie podmienok finančného prenájmu. V súlade s ObčZ, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci (v tomto prípade nájomca) právo na výmenu veci.

Otázka č. 7 - Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy z dôvodu odcudzenia predmetu prenájmu
Daňovník v júni 2013 obstaral do svojho majetku formou finančného prenájmu osobný automobil,  ktorý zaradil do používania v hodnote istiny 15 120 eur (obstarávacia cena + poplatok za uzatvorenie zmluvy + kúpna cena). Doba prenájmu bola dohodnutá na 36 mesiacov. Dňa 1. septembra 2014 došlo ku krádeži automobilu. Polícia do konca roka nenašla páchateľa, o čom vydala písomné potvrdenie. Daňovník uplatňoval lízingové odpisy do daňových výdavkov. Môže daňovník podľa zákona o dani z príjmov uplatniť ako uznaný daňový výdavok zostatkovú cenu odcudzeného automobilu?
Odpoveď
V prípade predčasného ukončenia finančného prenájmu z dôvodu škody daňovník postupuje pri úprave základu dane v súlade s § 17 ods. 24 písm.b) zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia sa do základu dane zahrnie daňová zostatková cena do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku [ § 19 ods.3 písm.d) zákona o dani z príjmov] a v prípade nezavinenej škody spôsobenej živelnou pohromou alebo neznámym páchateľom sa uzná v daňových výdavkoch zostatková cena v plnej výške [ § 19 ods.3 písm.g) zákona o dani z príjmov] . Škoda vo výške zostatkovej ceny spôsobená neznámym páchateľom sa zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.
Pri vyradení automobilu z dôvodu škody (krádeže) bola jeho daňová zostatková cena (podľa § 25 ods.3 a v nadväznosti na § 22 ods.12 zákona o dani z príjmov) vo výške 8 820 € [15 120 - (420 x 15) = 8 820 ]. Keďže ide o škodu spôsobenú neznámym páchateľom, pričom táto skutočnosť je potvrdená políciou v roku 2014, daňová zostatková cena v sume 8 820 € je v súlade s § 19 ods.3 písm.g) bod 2 zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom v plnej výške, a to v roku 2014.

Otázka č. 8 – porušenie lízingovej zmluvy uzatvorenej v roku 2011
Daňovník fyzická osoba (účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva) obstaral predmet finančného prenájmu formou postúpenia predmetu leasingu. Pôvodná leasingová zmluva bola uzavretá v auguste 2011. Predmet leasingu mu bol postúpený v roku 2012. V roku 2014 došlo k havárii predmetu leasingu a k totálnej škode. Akým spôsobom daňovník postupuje pri úprave základu dane v roku 2014?
Odpoveď
Ustanovenie § 52o ods.1 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vymedzuje, že na nájomné zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31.decembra 2011 vrátane postúpenia týchto nájomných zmlúv bez zmeny podmienok na nového nájomcu aj po 31. decembri 2011 sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2011.
V súlade s ustanovením § 17 ods.24 písm.a) zákona o dani z príjmov, ktoré bolo účinné do 31.decembra 2011 sa základ dane nájomcu v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm.s), upraví o rozdiel už uplatnených odpisov podľa § 26 ods.8 v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by uplatnil ako vlastník podľa § 27 alebo § 28.
Pretože ide o lízingovú zmluvu uzatvorenú do 31.12.2011, daňovník je povinný v roku 2014 upraviť základ dane v súlade s § 17 ods.24 v znení platnom do konca roka 2011 (§ 52o ods.1 zákona o dani z príjmov), t.j. o rozdiel medzi odpismi uplatnenými v daňových výdavkoch do skončenia nájomnej zmluvy a rovnomernými alebo zrýchlenými odpismi, ktoré by za toto obdobie uplatnila ako vlastník uvedeného majetku.
Nakoľko sa podľa zákona o dani z príjmov nájomná zmluva posudzuje ako celok, vyššie uvedený postup sa uplatní aj v danom prípade, ak daňovník (SZČO) obstarával predmet finančného prenájmu formou postúpenia nájomnej zmluvy s právom kúpy najatej veci (predmet lízingu bol postúpený v roku 2012), pričom pôvodná lízingová zmluva bola uzatvorená v auguste 2011 a v roku 2014 došlo k havárii predmetu leasingu a k totálnej škode.