Oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 5 zákona o dani z príjmov

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. 

 

Otázka č. 1 - oznámenie uzatvorenia zmluvy

Slovenská stavebná spoločnosť Delta s.r.o. uzavrela kontrakt s českým dodávateľom na vykonanie špeciálnych kúrenárskych rozvodov pre podlahové kúrenie v novostavbe, ktorú začala stavať v marci 2023. Predpoklad vykonania týchto prác je podľa projektu a časového rozvrhu staviteľa stanovený na 15 mesiacov. Má spoločnosť Delta s.r.o. oznamovaciu povinnosť?

 

Odpoveď

Nakoľko podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR vzniká pri stavebných a montážnych prácach stála prevádzkareň po uplynutí 12-tich mesiacov, je slovenská spoločnosť povinná do 30 dní po uzavretí zmluvy s českým dodávateľom na predpísanom tlačive oznámiť jej uzavretie, nakoľko môže dôjsť k vzniku stálej prevádzkarne českého daňovníka na území SR.