Oznamovacia povinnosť podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov

Podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2018 je platiteľ dane, ktorý vypláca fyzickej osobe príjem z vytvorenia diela, z podania umeleckého výkonu, z použitia diela, alebo z použitia umeleckého výkonu podľa autorského zákona, povinný oznámiť správcovi dane uzatvorenie písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, a to v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá. Oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou je platiteľ dane povinný podať na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na webovej stránke finančnej správy: OZN4314v20 - Oznámenie platiteľa dane o uzatvorení dohody podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. (financnasprava.sk)