Oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 12 zákona o dani z príjmov

Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa zákona o dani z príjmov, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti (napr. prestane byť platiteľom dane) oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Oznamovacia povinnosť ak spoločnosť prestane byť platiteľom dane
Spoločnosť Alfa s.r.o. je registrovaná u správcu dane pre daň z príjmov právnických osôb z dôvodu, že získala oprávnenie na podnikanie, aj ako platiteľ dane (zo závislej činnosti). V priebehu roku 2023 prestala vykonávať svoju činnosť a postupne prepustila všetkých zamestnancov, naďalej je však zapísaná v Obchodnom registri. Je spoločnosť povinná oznámiť správcovi dane skutočnosť, že prestala byť platiteľom dane?
Odpoveď
Áno. I napriek tomu, že daňovník  bude naďalej registrovaný u správcu dane pre daň z príjmov právnických osôb z dôvodu, že má oprávnenie na podnikanie (nedošlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra) skutočnosť, že prestal byť platiteľom dane je povinný správcovi dane oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali.