Oznamovacia povinnosť podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa § 67 ods. 2 daňového poriadku  vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii. Pri zrušení registrácie je daňový subjekt povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie.

Oznámenie podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, ak je to v súvislosti a v rozsahu požadovaných zmien podľa osobitného predpisu (§ 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).

V súlade s § 67 ods. 13 daňového poriadku  v znení účinnom od 1.1.2021, ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

 

FAQ

 

Otázka č. 1 – Oznámenie zmeny  názvu spoločnosti, sídla spoločnosti, osoby oprávnenej konať za právnickú osobu

Spoločnosť Beta s.r.o. zmenila názov, sídlo a konateľa spoločnosti. Dňa 15.11.2021 bola táto zmena zapísaná do obchodného registra. Vzniká spoločnosti oznamovacia povinnosť voči správcovi dane?

Odpoveď

Nie. Daňové subjekty nie sú povinné nahlasovať správcovi dane zmeny údajov, ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe - v tomto prípade Obchodný register.

 

Otázka č. 2 -  Spôsob oznámenia zmeny 

Akým spôsobom si môže spoločnosť Beta s.r.o., ktorá je povinná komunikovať s finančnou správou elektronicky splniť svoju oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane?

Odpoveď

Daňový poriadok, ani zákon o dani z príjmov neukladá povinnosť pre daňový subjekt splniť si oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR, preto daňový úrad akceptuje splnenie oznamovacej povinnosť podané aj iným preukazným spôsobom. Spoločnosť si môže svoju oznamovaciu povinnosť splniť buď na tlačive "Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie pre daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty", alebo na tlačive "Všeobecné podanie pre Finančnú správu SR", ktoré je zverejnené na internetovej stránke www.financnasprava.sk, v časti Formuláre ⇒ Daňové a colné formuláre  ⇒ Katalóg elektronických formulárov.

 

 

Otázka č. 3 - nové číslo účtu

Obchodná spoločnosť si vo februári 2021 zriadila nový podnikateľský účet v banke. Je povinná ho oznámiť finančnej správe?

Odpoveď

S účinnosťou od 1. januára 2020 už obchodná spoločnosť nie je povinná oznamovať zmeny v podnikateľských účtoch.