Oznamovacia povinnosť podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku

Podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku, ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.

Oznámenie podľa §67 odseku 9 daňového poriadku môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, ak je to v súvislosti a v rozsahu požadovaných zmien podľa osobitného predpisu

V súlade s § 67 ods. 12 daňového poriadku, ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

 

FAQ

 

Otázka č. 1 – Oznámenie zmeny  názvu spoločnosti, sídla spoločnosti, osoby oprávnenej konať za právnickú osobu

Spoločnosť Beta s.r.o. zmenila názov, sídlo a konateľa spoločnosti. Dňa 15.11.2023 bola táto zmena zapísaná do obchodného registra. Vzniká spoločnosti oznamovacia povinnosť voči správcovi dane?

Odpoveď

Nie. Daňové subjekty nie sú povinné nahlasovať správcovi dane zmeny údajov, ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe - v tomto prípade Obchodný register.

 

Otázka č. 2 -  Spôsob oznámenia zmeny 

Akým spôsobom si môže spoločnosť Beta s.r.o., ktorá je povinná komunikovať s finančnou správou elektronicky splniť svoju oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane?

Odpoveď

Daňový poriadok, ani zákon o dani z príjmov neukladá povinnosť pre daňový subjekt splniť si oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR, preto daňový úrad akceptuje splnenie oznamovacej povinnosť podané aj iným preukazným spôsobom. Spoločnosť si môže svoju oznamovaciu povinnosť splniť buď na tlačive "Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie pre daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty", alebo na tlačive "Všeobecné podanie pre Finančnú správu SR", ktoré je zverejnené na internetovej stránke www.financnasprava.sk, v časti Formuláre ⇒ Daňové a colné formuláre  ⇒ Katalóg elektronických formulárov.

 

 

Otázka č. 3 - nové číslo účtu

Obchodná spoločnosť si vo februári 2023 zriadila nový podnikateľský účet v banke. Je povinná ho oznámiť finančnej správe pre účely zákona o dani z príjmov ?

Odpoveď

Nie, obchodná spoločnosť už nie je povinná oznamovať zmeny v podnikateľských účtoch pre účely zákona o dani z príjmov.