Oznamovacia povinnosť podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa § 67 ods. 2 daňového poriadku  vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii. Pri zrušení registrácie je daňový subjekt povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie.

Oznámenie podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, ak je to v súvislosti a v rozsahu požadovaných zmien podľa osobitného predpisu (§ 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).

 

FAQ

 

Otázka č. 1 – Oznámenie zmeny sídla spoločnosti

Spoločnosť Beta s.r.o. zmenila sídlo spoločnosti. Dňa 15.11.2020 bola táto zmena zapísaná do obchodného registra. Vzniká spoločnosti oznamovacia povinnosť voči správcovi dane?

Odpoveď

Áno, spoločnosť Beta s.r.o. je povinná zmenu sídla správcovi dane oznámiť do 30 dní od zápisu zmeny do obchodného registra. Zároveň je povinná v tejto lehote predložiť správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, pretože sídlo spoločnosti je jedným z údajov, ktoré sa uvádzajú na osvedčení o registrácii.

 

Otázka č. 2 -  Spôsob oznámenia zmeny 

Akým spôsobom môže spoločnosť Beta s.r.o. správcovi dane oznámiť zmenu sídla spoločnosti, ak je spoločnosť povinná komunikovať s finančnou správou elektronicky?

Odpoveď

Daňový poriadok, ani zákon o dani z príjmov neukladá povinnosť pre daňový subjekt splniť si oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR, preto daňový úrad akceptuje splnenie oznamovacej povinnosť podané aj iným preukazným spôsobom. Spoločnosť si môže svoju oznamovaciu povinnosť splniť buď na tlačive "Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie pre daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty", kde na tlačive vyznačí "Oznámenie zmeny týkajúcej sa identifikačných údajov" alebo na tlačive "Všeobecné podanie pre Finančnú správu SR", ktoré je zverejnené na internetovej stránke www.financnasprava.sk, v časti Formuláre ⇒ Daňové a colné formuláre  ⇒ Katalóg elektronických formulárov.

 

Otázka č. 3 - Zmena názvu spoločnosti

Spoločnosť Alfa s.r.o. zmenila názov spoločnosti. Dňa 22.10.2020 bola táto zmena zapísaná do obchodného registra. Vzniká spoločnosti oznamovacia povinnosť voči správcovi dane?

Odpoveď

Áno, spoločnosť Alfa s.r.o. je povinná zmenu názvu spoločnosti správcovi dane oznámiť do 30 dní od zápisu zmeny do obchodného registra. Zároveň je povinná v tejto lehote predložiť správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, pretože názov spoločnosti je jedným z údajov, ktoré sa uvádzajú na osvedčení o registrácii.

 

Otázka č. 4 - Zmena osoby oprávnenej konať za právnickú osobu - nadáciu

Nadácia "Slniečko", ktorá vykonáva aj podnikateľskú činnosť a je u správcu dane registrovaná pre daň z príjmov právnickej osoby, zmenila osobu, ktorá je oprávnená konať za právnickú osobu. Je nadácia povinná túto zmenu oznámiť správcovi dane?

Odpoveď

Áno. Keďže osoby, ktoré sú oprávnené konať za nadáciu sa neuvádzajú v obchodnom registri, nadácia je povinná oznámiť zmenu štatutárneho orgánu do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala.

 

Otázka č. 5 - nové číslo účtu

Obchodná spoločnosť si vo februári 2020 zriadila nový podnikateľský účet v banke. Je povinná ho oznámiť finančnej správe?

Odpoveď

S účinnosťou od 1. januára 2020 už obchodná spoločnosť nie je povinná oznamovať zmeny v podnikateľských účtoch.