Doba rovnomerného odpisovania

V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z.

Doba odpisovania je:
v 0. odpisovej skupine - 2 roky
v 1. odpisovej skupine - 4 roky
v 2. odpisovej skupine - 6 rokov
v 3. odpisovej skupine - 8 rokov
v 4. odpisovej skupine - 12 rokov
v 5. odpisovej skupine - 20 rokov
v 6. odpisovej skupine - 40 rokov
 
Do 0. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky sa zaraďujú len osobné automobily (kód klasifikácie produktov 29.10.2), ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj energie" uvedené
- "BEV" alebo
- "PHEV" v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie".
Toto zaradenie elektromobilov je možné prvýkrát použiť pri podaní daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019.

Ak daňovník obstaral elektromobil, ktorý sa zaraďuje do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky, ešte v období do 31.12.2018, je povinný v zdaňovacom období 2019 tento elektromobil preradiť z odpisovej skupiny 1 do odpisovej skupiny 0, pričom odpisy uplatnené v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach už spätne neupravuje.

Do 6. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 40 rokov sa zaraďujú budovy
  • bytové budovy (kód klasifikácie stavieb 11)
  • hotely a podobné budovy (kód klasifikácie stavieb 121)
  • budovy pre administratívu (kód klasifikácie stavieb 1220)
  • budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo (kód klasifikácie stavieb 126)
  • ostatné nebytové budovy (kód klasifikácie stavieb 127), okrem nebytových poľnohospodárskych budov (1271) a budov a kasární pre hasičov (1274)
  • ostatné inžinierske stavby (kód klasifikácie stavieb 24)
Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2 a odpisuje sa 6 rokov. Toto neplatí pre hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou a výkonovou metódou podľa § 26 ods. 6 a 7 zákona.

Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Ak je daňovník vlastníkom len nebytových priestorov, nebytové priestory zaradí do odpisovej skupiny podľa účelu ich využitia. Ak v priebehu roka využíva nebytové priestory na rôzne účely, zaradí ich do odpisovej skupiny podľa toho, na aký účel nebytový priestor využíva k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Určenie doby odpisovania osobného motorového vozidla
Daňovník obstaral osobné motorové vozidlo, ktoré zaradil do obchodného majetku. Do ktorej odpisovej skupiny sa toto vozidlo zaradí?
Odpoveď
Osobné automobily podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov sú zaradené do 1 odpisovej skupiny – KP 29.10.2 s dobou odpisovania 4 roky, ak sa nejedná o elektromobil, ktorý sa zaraďuje do 0. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky.
 
Otázka č. 2 - Určenie doby odpisovania elektromobilu
Daňovník obstaral osobné motorové vozidlo, ktoré zaradil do obchodného majetku. Toto vozidlo je poháňané elektromotorom a ako zdroj energie má uvedené "BEV". Do ktorej odpisovej skupiny sa toto vozidlo zaradí?
Odpoveď
Osobný automobil (kód klasifikácie produktov 29.10.2), ktorý má v osvedčení o evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj energie uvedené "BEV", sa zaraďuje do 0. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky. 

 
Otázka č. 3 - Určenie doby odpisovania budovy
Daňovník obstaral kúpou budovu, ktorú zaradil do obchodného majetku a zriadil v nej svoju obchodnú prevádzku. Do ktorej odpisovej skupiny sa budova zaradí a koľko rokov sa odpisuje?
Odpoveď
Budovy pre obchod a služby sa zaraďujú do 5. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 20 rokov.
 
Príklad č. 4 - Odpisovanie osobného motorového vozidla
Daňovník obstaral v marci 2023 kúpou benzínové osobné motorové vozidlo v hodnote 28 000 eur, ktoré aj v marci 2023 zaradil do obchodného majetku. Do ktorej odpisovej skupiny zaradí toto motorové vozidlo?
Odpoveď
Osobné automobily zaradené do kódu klasifikácie produkcie 29.10.2 sa odpisujú v 1. odpisovej skupine s dobou odpisovania 4 roky. V prvom roku odpisovania daňovník uplatní iba pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. V 1. roku odpisovania (v roku 2023) uplatní odpis automobilu v sume 5 833,30 eura.

Príklad č. 5 - Odpisovanie administratívnej budovy
Daňovník obstaral v roku 2013 kúpou budovu, ktorú zaradil v roku 2023 do obchodného majetku a využíva ju na kancelárske účely. Ako bude odpisovať túto budovu v roku 2023?
Odpoveď
Budovy pre administratívu zaradené  do kódu klasifikácie stavieb 1220 sa zaraďujú do 6. odpisovej skupiny s  dobou odpisovania 40 rokov. Preto daňovník v zdaňovacom období 2023 uplatní ročný odpis budovy vypočítaný ako 1/40 zo vstupnej ceny budovy. Rok 2023 predstavuje už 11. rok odpisovania.

Príklad č. 6 - Odpisovanie budovy používanej na niekoľko účelov
Daňovník má zaradenú v obchodnom majetku budovu, ktorú využíva aj na kancelárske priestory a má v nej zriadenú aj obchodnú prevádzku. Celková úžitková plocha budovy je 2 000 m2, z toho 1 600 m2 využíva na obchod a 400 m2 využíva na kancelárske účely. Do ktorej odpisovej skupiny zaradí túto budovu?
Odpoveď
Nakoľko väčšiu časť budovy využíva na obchodné účely (80 %), budovu zaradí do odpisovej skupiny 5 s dobou odpisovania 20 rokov.