Výpočet rovnomerných odpisov hmotného majetku

Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis hmotného majetku určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.
 
Od 1.1.2012 môže daňovník v prvom roku zaradenia hmotného majetku uvedeného do užívania po 31.12.2011 uplatniť z ročného odpisu len alikvotnú časť pripadajúcu na počet mesiacov, v ktorých o hmotnom majetku účtuje alebo v ktorých hmotný majetok eviduje, tzn. počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Zvyšnú časť ročného odpisu neuplatnenú do daňových výdavkov v roku zaradenia hmotného majetku do užívania, daňovník uplatní v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom uplynula doba odpisovania hmotného majetku.
Pri preradení hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku sa tento majetok odpisuje ako v ďalších rokoch odpisovania.
 
Odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku, účtovaného podľa zákona o účtovníctve alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 k poslednému dňu obdobia, môže uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja tohto majetku, možno uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.
 
S účinnosťou od 1.1.2015 sa odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom môžu uplatniť do daňových výdavkov prenajímateľa najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu. Ak predmetom nájmu je osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, na prenajímateľa sa nevzťahuje povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015.
S účinnosťou od 1.1.2021 sa táto limitácia neuplatňuje u mikrodaňovníka na prenajímaný majetok zaradený v odpisovej skupine 0 až 4, ak sa jedná o majetok zaradený v obchodnom majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. 
 
S účinnosťou od 1.1.2020 sa výška odpisu zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky.
 
Otázka č. 1 – Výpočet rovnomerných odpisov majetku zaradeného do 2. odpisovej skupiny
Daňovník obstaral a zaradil hmotný majetok do užívania v máji 2023 v obstarávacej cene 150 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine. Ako sa vypočíta ročný odpis, ak daňovník nespĺňa podmienky mikrodaňovníka?
Odpoveď
Ročný odpis bude vypočítaný nasledovne:
 
Rok
Výpočet uplatneného odpisu
Ročný odpis
(celkový)
Uplatnený odpis
Neuplatnený odpis
Zostatková cena
2023
[(150000/6)/12]x8
25 000
16 666,64
8 333,36
133 333,36
2024
150 000/6
25 000
25 000
 
108 333,36
2025
150 000/6
25 000
25 000
 
  83 333,36
2026
150 000/6
25 000
25 000
 
  58 333,36
2027
150 000/6
25 000
25 000
 
  33 333,36
2028
150 000/6
25 000
25 000
 
    8 333,36
2029
   
8 333,36
 
          0
spolu
   
150 000
   
 
Otázka č. 2 - Výpočet odpisov pri zaradení nehnuteľnosti do 6. odpisovej skupiny
Daňovník obstaral v marci 2023 nehnuteľnosť, ktorú zaradil do obchodného majetku používaného na podnikanie. Obstarávacia cena nehnuteľnosti bola 120 000 eur. V tejto nehnuteľnosti má zriadenú obchodnú prevádzku. Akú sumu odpisu nehnuteľnosti si môže uplatniť v daňových výdavkoch v roku 2023 a v ďalších rokoch, ak nevyužije zvýhodnené odpisovanie mikrodaňovníka?
Odpoveď
Keďže sa jedná o nehnuteľnosť, ktorú daňovník používa na obchodné účely, túto nehnuteľnosť zaradí do 5. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 20 rokov. Daňovník uplatní do daňových výdavkov v roku 2023 odpis nehnuteľnosti vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúcu na 10 mesiacov jej používania na podnikanie. V roku 2023 teda uplatní odpis v sume 5 000 eur (t. j. 10/12 zo 6 000). V ďalších rokoch odpisovania (2024 až 2042) uplatní ročný odpis nehnuteľnosti vo výške 6 000 eur. V 21. roku odpisovania (teda v roku 2043) douplatńuje ešte zostávajúcu časť odpisu z roku 2023 v sume 1 000 eur.
 
Otázka č. 3 - Výpočet odpisov pri zaradení majetku do obchodného majetku
Daňovník obstaral hmotný majetok v marci 2023, ktorý zaradil do obchodného majetku až v júni 2023. Majetok bol zaradený do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Vstupná cena majetku je 6 000 eur. V akej výške môže daňovník uplatniť odpis majetku do daňových výdavkov v roku 2023 pri použití metódy rovnomerného odpisovania?
Odpoveď
Daňovník uplatní do daňových výdavkov v roku 2023 odpis majetku vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúcu na 7 mesiacov používania majetku na podnikanie. V roku 2023 teda uplatní do daňových výdavkov odpis majetku v sume 875 eur.
 
Otázka č. 4 - Výpočet odpisov pri preradení majetku z osobného užívania do obchodného majetku
Daňovník obstaral motorové vozidlo kúpou v máji  2022, ktoré zaradil do obchodného majetku v septembri 2023. Vstupná cena vozidla je 12 600 eur. V akej výške uplatní odpis vozidla do daňových výdavkov pri zaradení vozidla do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a pri použití metódy rovnomerného odpisovania?
Odpoveď
Daňovník uplatní do daňových výdavkov odpis vo výške ročného odpisu v rokoch 2023, 2024, 2025. V roku 2026 uplatní pomernú časť ročného odpisu pripadajúcu na rok 2022, ktorý by sa v prípade, ak by bol tento majetok obstaraný ako obchodný majetok, neuplatnil v daňových výdavkoch v roku obstarania, ale až v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania. V daňových výdavkoch sa neuplatní odpis za 8 mesiacov roka 2022, počas ktorých bol majetok v osobnom užívaní. Do daňových výdavkov sa teda uplatní odpis nasledovne:
v roku 2023 - ročný odpis vo výške 3 150 eur
v roku 2024 - ročný odpis vo výške 3 150 eur
v roku 2025 - ročný odpis vo výške 3 150 eur
v roku 2026 - pomerná časť ročného odpisu z roku 2022 zodpovedajúca 4 mesiacom (január až apríl) - vo výške 1 050 eur (3150:12x4)
 
Otázka č. 5 – Výpočet odpisov u prenajímateľa 
Daňovník prenajíma osobný automobil, ktorý má zaradený do obchodného majetku. Automobil obstaral v januári 2023 za 58 000 eur. Príjem z prenájmu tohto automobilu bude dosahovať ročne 10 000 eur. Akú výšku odpisov si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov, ak nespĺňa podmienku mikrodaňovníka?
Odpoveď:
Nakoľko od 1.1.2015 je výška odpisu limitovaná do výšky príjmov z prenájmu, daňovník si môže uplatniť do daňových výdavkov odpis vozidla iba do výšky príjmov z prenájmu. Aj keď sa jedná o vozidlo so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur, daňovníkovi nevzniká povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 34 zákona. V rokoch 2027 a 2028 daňovník uplatní v daňových výdavkoch odpis vozidla neuplatnený v rokoch 2023 až 2026.
 
Rok      Ročný odpis       Príjem z prenájmu        Uplatnený odpis        Zostávajúci neuplatnený odpis
2023  
       14 500                     10 000                      10 000                                       4 500
2024         14 500                     10 000                      10 000                                       4 500
2025         14 500                     10 000                      10 000                                       4 500
2026         14 500                     10 000                      10 000                                       4 500
2027            0                           10 000                      10 000                                         0
2028            0                           10 000                        8 000                                         0
Spolu        58 000                    60 000                       58 000                                        0

 

Otázka č. 6 - Výpočet odpisov u prenajímateľa, ak majetok prenajímal iba časť zdaňovacieho obdobia
Daňovník má zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie  osobný automobil v obstarávacej cene 36 000 eur, ktorý obstaral v roku 2022. V roku 2023 používal tento automobil pol roka na vlastné podnikanie a pol roka ho prenajal za 500 eur mesačne. V akej výške si daňovník môže uplatniť ročný odpis tohto osobného automobilu  do daňových výdavkov v zdaňovacom období 2023?

Odpoveď

Ročný odpis osobného automobilu predstavuje sumu 9 000 eur (36 000 : 4), mesačný odpis sumu 750 eur. Príjem z prenájmu za 6 mesiacov predstavuje sumu 3 000 eur (500 x 6). Z porovnania odpisu za obdobie prenájmu (t. j. za 6 mesiacov x mesačný odpis v sume 750 eur = 4 500 eur) s príjmom z prenájmu (3 000 eur) vyplýva, že príjem z prenájmu je nižší ako odpis vozidla vypočítaný za 6 mesiacov prenájmu o 1 500 eur. Daňovník si preto môže v roku 2023 uplatniť do daňových výdavkov odpis osobného automobilu iba vo výške 7 500 eur (750x6 + 3000 alebo 9 000  - 1 500)

 
Otázka č. 7 - Výpočet odpisov osobného automobilu pri jeho predaji
Daňovník kúpil osobný automobil v novembri 2021 za 22 500 eur. Tento automobil zaradil hneď v novembri 2021 do obchodného majetku používanom na podnikanie. V apríli 2023 automobil predal za 15 000 eur. Môže si uplatniť v roku 2023 odpis automobilu, keď ho už nemal zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia? 
Odpoveď
Keďže sa jedná o hmotný majetok, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom iba do výšky príjmov z jeho predaja (osobný automobil), možno uplatniť odpis v zdaňovacom období, v ktorom došlo k predaju majetku, vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník o majetku účtoval. Daňovník preto môže v roku 2023 uplatniť do daňových výdavkov odpis osobného automobilu za 3 mesiace vo výške 3/12 z ročného odpisu, t. j. v sume 1 406,25 eura. 
 
Otázka č. 8 - Výpočet odpisov elektromobilu
Daňovník obstaral osobný automobil (elektromobil) v máji 2023, ktorý aj hneď zaradil do obchodného majetku. Elektromobil zaradil do 0. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky. Vstupná cena elektromobilu je 26 000 eur. V akej výške môže daňovník uplatniť odpis elektromobilu do daňových výdavkov v roku 2023?
Odpoveď
Daňovník uplatní do daňových výdavkov v roku 2023 odpis elektromobilu vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúcej na 8 mesiacov jeho používania na podnikanie. V roku 2023 teda uplatní do daňových výdavkov odpis elektromobilu v sume 8 666,64 eura.
 
Otázka č. 9 - Výpočet odpisov elektromobilu
Daňovník obstaral osobný automobil (elektromobil) v novembri 2018, ktorý aj hneď zaradil do obchodného majetku. Elektromobil zaradil v roku 2018 do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Vstupná cena elektromobilu je 26 000 eur. V rokoch 2020 a 2021 prerušil odpisovanie elektromobilu. V akej výške môže daňovník uplatniť odpis elektromobilu do daňových výdavkov v roku 2023?
Odpoveď
Daňovník bol povinný v roku 2019 preradiť elektromobil do 0. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky. V roku 2019 teda daňovník mohol uplatnil do daňových výdavkov odpis elektromobilu v sume 13 000 eur a v roku 2023 môže uplatniť zostávajúcu časť obstarávacej ceny 11 916 eur.